Par mums

Mēs esam parasti Latvijas Romas katoļi, kas mīl Baznīcas seno liturģisko tradīciju un ir apņēmīgi padarīt to pieejamu visiem, kuri to vēlas.

Šajā nolūkā kopš 1966. gada ar lieliem panākumiem darbojas Starptautiskā Federācija Una Voce (Foederatio internationalis Una Voce jeb saīsināti FIUV), apvienojot katoļticīgos, kas vēlas, lai Baznīcā būtu pieejama Svētā Mise, kā arī citi dievkalpojumi un sakramenti tradicionālajā Romas ritā un citos tradicionālajos latīņu ritos, kur tādi ir pastāvējuši. Una Voce vienmēr ir apliecinājusi savu uzticību Baznīcai un Pāvestam, darbojoties Baznīcā un Baznīcai. Īss pārskats par federācijas darbību un vēsturi atrodams arī šajā vietnē.

Šajā nolūkā Federācijas delegācijas regulāri tiekas ar Svētā Krēsla pārstāvjiem (galvenokārt – kompetento dikastēriju vadītājiem) un informē par tradicionālā rita stāvokli pasaulē. FIUV arī veic izglītošanas darbu un veicina komunikāciju un sadarbību starp dažādu zemju ticīgajiem. Jāpiebilst, ka „Una Voce” ir vārdi no Svētā Mises prefācijas, kas nozīmē „vienotā balsī”.

Una Voce Latvija (UVL) tika nodibināta 2013. gadā un drīz vien tika uzņemta FIUV sastāvā kā nacionālā asociācija. Tā vēlas darboties ar mērķi, lai šādi dievkalpojumi būtu pieejami ticīgajiem arī Latvijā un visi, kuri vēlas, varētu tajos piedalīties un ar to palīdzību kopt savu ikdienas garīgo dzīvi vienotībā ar universālo un vietējo Baznīcu. Pašlaik UVL priekšsēdis ir Andris Amoliņš un sekretāre – Dina Buse. Sazināties ar Una Voce Latvija var, izmantojot elektroniskā pasta adresi: unavocelatvija @ inbox.lv

Tradicionālais Romas rits, kas pāvesta Benedikta XVI apustuliskajā vēstulē Summorum Pontificum (izdots 07.07.2007.) nosaukts par Romas rita ekstraordināro formu, ir Baznīcas dievkalpojumu forma, kas Romā un Rietumeiropā lietota kopš senseniem laikiem. To bieži mēdz saistīt ar pāvesta Sv. Gregora Lielā vārdu (7. gs.), taču jau pirms viņa Romas rits lielos vilcienos jau bija izveidojies, bet zināma organiska attīstība bez radikālām izmaiņām turpinājās arī vēlāk. Latvijā mēdz lietot arī apzīmējumu „Tridentes Mise”. Mūsdienās šie dievkalpojumi saskaņā ar pāvesta rīkojumu jānotur sekojot 1962. gadā publicētajai kārtībai.

Daudzu gadsimtu gaitā būdams Baznīcas kulta forma un izpausme, Romas rits ir kļuvis par katoļu garīguma un lūgšanas dārgumu krātuvi, kas veidoja ticīgo dzīvi liturģiskā gada ritumā, ar sakramentu žēlastībām pavadīja tos no šūpuļa līdz kapam un mobilizēja cilvēku talantus kalpošanai Dieva godam caur arhitektūru, tēlotājmākslu, poēziju, mūziku. Ar šo ritu tika evaņģelizētas abas Amerikas, Austrālija, Okeānija, lielākā daļa Āfrikas un ievērojasma daļa Eiropas un Āzijas. Latvijā tradicionālais Romas rits ienāca kopā ar Sv. Meinardu.

Pāvests Benedikts XVI 2007. gadā atgādināja, ka šis rits nekad nav bijis aizliegts un tajā ietvertās bagātības tieši tagad atkal jādara pieejamas “visai Baznīcai” (Instrukcija Universae Ecclesiae, 30.04.2011.). Baznīcas dokumentos ir norādīti arī ceļi uz šo mērķi. Galvenais no tiem – draudzes prāvestam darīta zināma pašu ticīgo vēlēšanās piedalīties tradicionālajā („Tridentes”) Svētajā Misē. Protams, vajadzīga arī apņēmība lūgties nest zināmus personiskus upurus šajā nodomā. Iesākumā tam var būt nepieciešama vairāku draudžu sadarbība, un Una Voce Latvija nolūks ir arī palīdzēt ticīgajiem šādas darbības koordinācijā. Tāpat UVL vēlas savu iespēju un kompetences robežās palīdzēt priesteriem, kas vēlas apgūt un noturēt Svēto Misi Romas rita ekstraordinārajā formā. Par UVL biedru var kļūt jebkurš katoļticīgais, kam tuvi tās mērķi, bet to sasniegšanai UVL vēlas sadarboties ar visiem ieinteresētajiem priesteriem un lajiem.

Tādam nolūkam kalpo arī šī interneta vietne. Par tajā ievietoto publikāciju saturu atbild to autori, un tās nav uzskatāmas par UVL kopīgo viedokli, izņemot, ja tas īpaši norādīts.

Vēlreiz vēlamies pasvītrot, ka no visas sirds vēlamies Baznīcai labu un darboties tās noteiktās kārtības ietvaros (kan. 215, 216, arī 212, § 3) . Sirsnīgi iesakām iepazīties ar atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem, lai kliedētu aizspriedumus un bažas sakarā ar tradicionālās Svētās Mises atdzimšanu mūsdienu Baznīcā. Uzskatām, ka tā sauktā Tridentes Mise ir svarīgs liturģiskās atjaunotnes līdzeklis, kas ir nepieciešams mūsu katoliskās identitātes stiprināšanai un pāvesta Sv. Jāņa Pāvila II un viņa pēcteču gribētās jaunās evaņģelizācijas panākumiem. Pateicoties Summorum Pontificum, to sapratuši daudzi bīskapi un priesteri, kaut dažreiz pievēršoties celebrēšanai Ekstraordinārajā formā. Ārzemju pieredze rāda, ka tradicionālais liturģiskais garīgums dod lielāku skaitu aicinājumu uz priesterību un konsekrētu dzīvi, kas ir ļoti nepieciešams mūsdienu aicinājumu trūkuma situācijā. Una Voce Latvija ir sava ceļa sākumā, kas nešķiet viegls, bet mūs iedrošina citu FIUV organizāciju apbrīnojamie panākumi. Ļoti ceram uz Latvijas priesteru un ticīgās tautas atbalstu (skat. sadaļu „Kā iesaistīties”). Bet vēl vairāk paļaujamies uz Vissvētākās Jaunavas Marijas un Svētā Meinarda aizbildniecību.

Aicinām iepazīties ar Starptautiskās Federācijas Una Voce un Una Voce Latvija Statūtiem:

FIUV statūti
Una Voce Latvija statūti

Mater Dei de Aglona, ora pro nobis!

Sancte Meinarde, ora pro nobis!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s