Sv. Mises kārtība latīņu un latviešu valodā

Šajā sadaļā var iepazīties ar Tradicionālās Latīņu Sv. Mises kārtību un tās nemainīgo daļu tekstiem latviešu un latīņu valodā. Tulkojumi ņemti no 1944. g. izdotās katoļu lūgšanu grāmatas. Rubrikas (norādes par veicamajām darbībām) arī pamatā ņemtas no tās pašas lūgšanu grāmatas, pievienojot dažas papildinājumus. Iepazīšanās ar Svētās Mises tekstiem palīdzēs jums apzinīgi piedalīties Tradicionālajā Latīņu Misē.

Ērtākai izdrukai iespējams šo tekstu lejupielādēt kā PDF failu.

IEVADS

Šī grāmatiņa domāta ticīgajiem, kas piedalās Svētajā Misē Romas ritā latīņu valodā saskaņā ar Romas Misāles 1962. g. izdevumu.

Šī Romas rita forma ir bijusi Baznīcas visvairāk lietotā liturģija līdz pat reformai, kas sekoja pēc 2. Vatikāna koncila 20. gs. 60. gados. Tā ietver Sv. Misi, kanoniskās stundas, sakramentus un citas dievkalpojuma darbības. Arī pēc reformas atsevišķās vietās tā tika izmantota.

2007. gada 7. jūlijā pāvests Benedikts XVI publicēja apustulisko vēstuli motu proprio (pēc paša iniciatīvas) Summorum pontificum cura (Pāvestu gādība, SP), kas apstiprina tiesības Katoliskajā Baznīcā lietot tradicionālo Romas Misāli un citas liturģiskās grāmatas, kuras bija spēkā 1962. gadā.

Pāvests norāda, ka līdzās mūsdienās visur plaši lietotajai Pāvila VI 1969. gadā ieviestajai Romas Misālei var tikt izmantota un nekad nav bijusi aizliegta uz Sv. Pija V izdevuma balstītā un pedējoreiz 1962. gadā svētīgā Jāņa XXIII izdotā Romas Misāle. Tā Baznīcā ir izsenis lietota un godāta, tāpēc tai arī tagad izrādāms pienācīgais gods (SP,1). Šī Romas rita tradicionālā forma (saukta arī par Tridentes ritu) eksistējusi kopš neatminamiem laikiem un ir Rietumu Baznīcas dievbijības un Rietumeiropas kultūras pamatā. Benedikts XVI šajā sakarā īpaši piemin Sv. Gregoru Lielo (pāvesta amatā 590.-604. g.), kurš kā misionārs rūpējās par Romas tradicionālās Sv. Mises un kanonisko stundu dievkalpojuma formas saglabāšanu, lai tāpat kā “katolisko ticību, tā arī iepriekšējos gadsimtos romiešu sakrātos kulta un kultūras dārgumus” (SP) varētu nodot jaunajām Eiropas tautām. Tādējādi tradicionālā Romas rita liturģija ir audzinājusi gan daudzu tautu ticību un dievbijību, gan arī visos tās pastāvēšanas laikos veicinājusi daudzu svēto garīgo dzīvi, kā, piemēram, Sv. Franča Asīzieša, Sv. Terēzes no Bērna Jēzus, Sv. Maksimiliāna Kolbes un daudzu citu. To Sv. Meinards ieviesa Latvijā, tā svētdarījusi arī mūsu senčus, tās svinēšanai celti mūsu senie dievnami.

Tradicionālā Romas liturģija ir īpaši dārga mūsu katoliskā mantojuma daļa. “Tas, kas bija svēts iepriekšējām paaudzēm, arī mums paliek svēts un cēls” (Benedikts XVI. Vēstule bīskapiem, 2007.07.07.) “Priesteru un diakonu ārējās darbībās Dieva tautai jāredz godbijības un cienīguma paraugs, kas viņiem palīdzētu savienoties ar neredzamajiem noslēpumiem bez lielas vajadzības pēc vārdiem un skaidrojumiem. Tā sauktajā Sv. Pija V Misālē atrodama daža ļoti skaista lūgšana, kurā priesteris izsaka visdziļāko pazemības un godbijības attieksmi svēto noslēpumu priekšā, kas ir jebkuras liturģijas būtības pamatā” (Jānis Pāvils II. Vēstījums Dievkalpojuma un sakramentu kongregācijai, 2001. 09.01.)

Šajā grāmatiņā izmantotā Sv. Mises latīņu teksta tulkojums latviešu valodā ņemts no 1944. g. izdotās katoļu lūgšanu grāmatas. Neskaitot dažus papildinājumus, no turienes nākuši arī dievkalpojuma norises paskaidrojumi.

Lai piedalītos šādi svinētā Sv. Misē, ticīgajiem nav nepieciešamas latīņu valodas zināšanas. Regulāri piedaloties, dievkalpojuma nemainīgie teksti un to nozīme paši no sevis pamazām iegulst atmiņā. Vatikāna 2. koncils vēlējās, “lai ticīgie arī latīņu valodā spētu skaitīt vai dziedāt viņiem piekritīgās Sv. Mises rita daļas” (Sacrosanctum Concilium, 54). Lai ticīgie varētu sekot līdzi arī Sv. Mises mainīgajām daļām, piem., Sv. Rakstu lasījumiem, psalmu dziedājumiem u.c., ieteicams, ka pirms dievkalpojuma sākuma būtu pieejamas lapiņas ar attiecīgo tekstu tulkojumiem, kamēr tie vēl nav izdoti grāmatā, kā arī priesteris vismaz kādus no tiem nolasītu kopā ar savu sprediķi.

 

SVĒTĀS MISES KĀRTĪBA

Kāpņu lūgšana

Priesteris (P.) lūdz to altāra pakājē, klusajā Sv. Misē pārmaiņus ar ministrantiem (M.), kas atvieto klātesošo draudzi, bet svinīgajā Sv. Misē – pārmaiņus ar diakonu un subdiakonu. Viņš modina sevī līksmas ilgas pēc svētā Dieva kalna – altāra – un satiksmes ar Dievu (42. Ps.) un grib pazemīgā grēku nožēlā (Confiteor) šķīstīt dvēseli. Ja koris šeit jau nesāk dziedāt i n t r o i t u,  tauta var teikt atbildes kopā ar ministrantu.

Kopā ar priesteri visi apzīmē sevi ar lielo krusta zīmi un lūdz ar viņu:

V. In nómine Patris, et Filii, et Spíritus Sancti. Amen. Introíbo ad altáre Dei.

R. Ad Deum qui lætíficat juventútem meam.

P. Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen. Es iešu pie Dieva altāra.

M. Pie Dieva, manas jaunības iepriecinātāja.

Sekojošo 42. psalmu izlaiž Sv. Misēs par mirušajiem un ciešanu laikā. Ja psalmu izlaiž, tad tūlīt turpina tālāk: Adjutórium nostrum… (Mūsu palīdzība ir…).

V. Júdica me, Deus, et discérne cáusam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo et dolóso érue me.

R. Quia tu es, Deus, fortitúdo mea: quare me repulísti, et quare tristis incédo, dum afflígit me inimícus?

V. Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt et adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua.

R. Et introíbo ad altáre Dei: ad Deum qui lætíficat juventútem meam.

V. Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus: quare tristis es anima mea, et quare contúrbas me?

R. Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: salutáre vultus mei, et Deus meus.

V. Glória Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sǽcula sæculórum. Amen.

V. Introíbo ad altáre Dei.

R. Ad Deum qui lætíficat juventútem meam.

P. Tiesā mani, Dievs, un izšķir manu lietu pret nesvēto tautu; no ļaunā un viltīgā cilvēka izglāb mani.

M. Jo Tu, Dievs esi mans stiprums. Kādēļ Tu esi mani atstūmis un kādēļ es staigāju noskumis, kad ienaidnieks mani vajā?

P. Izsūti savu gaismu un savu patiesību, lai tās mani vada un aizvada uz Tavu svēto kalnu un Tavām teltīm.

M. Un es iešu pie Dieva altāra, pie Dieva, manas jaunības iepriecinātāja.

P. Es slavēšu koklēm Tevi, Dievs, mans Dievs. Kādēļ tu esi noskumusi, mana dvēsele, un kādēļ tu uztrauc mani?

M. Ceri uz Dievu, jo es viņu vel slavēšu kā savu glābēju un savu Dievu.

P. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.

M. Kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.

P. Es iešu pie Dieva altāra.

M. Pie Dieva, manas jaunības iepriecinātāja.

Visi apzīmējas ar lielo krusta zīmi.

V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

P. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā.

M. Kas radījis debesis un zemi.

Priesteris, zemu noliecies un trīsreiz sizdams sev pie krūtīm, Dieva un Viņa Svēto, kā arī ministrantu un tautas priekšā skaita grēku nožēlas lūgšanu, un ministrants (un tauta) par viņu aizlūdz.

V. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Páulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

R. Misereátur tui omnípotens Deus, et dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam.

V. Amen

P. Es apsūdzos visspēcīgajam Dievam, svētīgajai, vienmēr Jaunavai Marijai, svētīgajam ercenģelim Miķelim, svētīgajam Jānim Kristītajam, svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam, visiem svētajiem un jums, brāļi, ka es visai daudz esmu grēkojis domās, vārdos un darbos: tā ir mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu svētīgo, vienmēr Jaunavu Mariju, svētīgo ercenģeli Miķeli, svētīgo Jāni Kristītāju, svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu, visus svētos un jūs, brāļi, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

M. Lai apžēlojas par tevi visspēcīgais Dievs un, piedevis tev grēkus, noved tevi mūžīgajā dzīvošanā.

P. Amen.

Pēc tam ministrants, zemu noliecies un trīsreiz sizdams sev pie krūtīm, skaita grēku nožēlas lūgšanu, un priesteris par viņu un visiem klātesošajiem aizlūdz.

R. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Páulo, ómnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

V. Misereátur vestri omnípotens Deus, et dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam.

R. Amen.

M. Es apsūdzos visspēcīgajam Dievam, svētīgajai, vienmēr Jaunavai Marijai, svētīgajam ercenģelim Miķelim, svētīgajam Jānim Kristītajam, svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam, visiem svētajiem un tev, tēvs, ka es visai daudz esmu grēkojis domās, vārdos un darbos: tā ir mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu svētīgo, vienmēr Jaunavu Mariju, svētīgo ercenģeli Miķeli, svētīgo Jāni Kristītāju, svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu, visus svētos un tevi, tēvs, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

P. Lai apžēlojas par jums visspēcīgais Dievs un, piedevis jums grēkus, noved jūs mūžīgajā dzīvošanā.

M. Amen.

Visi atkal apzīmējas ar lielo krusta zīmi.

V. Indulgéntiam absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus:

R. Amen.

P. Atlaišanu, attaisnošanu un mūsu grēku piedošanu lai dod mums visspēcīgais un žēlsirdīgais Kungs.

M. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Dievs, atgriezies pie mums, un Tu mūs atdzīvināsi.

M. Un Tava tauta priecāsies Tevī.

P. Parādi mums, Kungs, savu žēlsirdību.

M. Un dod mums savu palīdzību.

P. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.

M. Un mans sauciens lai aizsniedz Tevi.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

Priesteris uzkāpj pie altāra un klusu lūdzas:

O r é m u s: Aufer a nobis, quæsumus, Dómine, iniquitátes nostras: ut ad Sancta sanctórum puris mereámur méntibus introíre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

L ū g s i m i e s: Atņem no mums, mēs Tevi lūdzam, Kungs, mūsu noziegumus, lai mēs būtu cienīgi ar skaidru sirdi ieiet vissvētākajā vietā. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Godinot upura vietu un svētās relikvijas, kas dus altārī, priesteris noskūpsta altāri un lūdzas:

Orámus te, Dómine, per mérita Sanctórum tuórum, quorum relíquiæ hic sunt, et ómnium Sanctórum: ut indúlgere dignéris ómnia peccáta mea. Amen.

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ar Tavu Svēto, kuru relikvijas ir šeit, kā arī visu Svēto nopelniem piedod man žēlīgi visus grēkus. Amen

K a t e h u m e n u  M i s e

Introits

Visi apzīmējas ar lielo krusta zīmi, un priesteris lasa
i n t r o i t u  (ievaddziesmu).

Kyrie

V. Kyrie eléison.

R. Kýrie eléison.

V. Kýrie eléison.

R. Christe eléison.

V. Christe eléison.

R. Christe eléison.

V. Kýrie eléison.

R. Kýrie eléison.

V. Kýrie eléison.

P. Kungs, apžēlojies par mums.

M. Kungs, apžēlojies par mums.

P. Kungs, apžēlojies par mums.

M. Kristu, apžēlojies par mums.

P. Kristu, apžēlojies par mums.

M. Kristu, apžēlojies par mums.

P. Kungs, apžēlojies par mums.

M. Kungs, apžēlojies par mums.

P. Kungs, apžēlojies par mums.

Gloria

Svētdienās ārpus adventa, priekšgavēņa un gavēņa laika, kā arī svētkos priesteris lasa šo slavas himnu. Dziedātā Sv. Misē sākot no * var dziedāt koris un tauta pārmaiņus pa teikumiem.

Glória in excélsis Deo * et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, kam labs prāts. Mēs Tevi slavējam. Mēs Tevi teicam. Mēs Tevi pielūdzam. Mēs Tevi godinām. Mēs Tev  pateicamies Tavas lielās godības dēļ. Dievs, Kungs, debesu Karalis, Dievs, visspēcīgais Tēvs. Kungs, vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu, Kungs, Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls. Kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Kas nes pasaules grēkus,  uzņem mūsu lūgšanu. Kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Jo Tu viens esi svēts, Tu viens esi Kungs, Tu viens visaugstais, Jēzu Kristu, ar Svēto Garu Dieva Tēva godībā. Amen.

Lūgšanas

Priesteris noskūpsta altāri, atgriežas un izplestam rokām novēl tautai Dieva bagātāko svētību ar sveicienu:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

O r é m u s.

L ū g s i m i e s:

Tagad priesteris lasa dienas lūgšanu (collecta) vai vairākas lūgšanas.

Lasījumi

Priesteris tad altāra epistulas (labajā) pusē lasa Sv. Rakstu lasījumu un dziedājumus (graduālu, alleluja, traktu, sekvenci).

Evaņģēlijs

Pirms evaņģēlija priesteris, pazemībā dziļi noliecies, altāra vidū klusi lūdzas:

Munda cor meum ac lábia mea, omnípotens Deus, qui lábia Isaíæ Prophétæ cálculo mundásti igníto: ita me tua grata miseratióne dignáre mundáre, ut sanctum Evangélium tuum digne váleam nuntiáre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen

Visspēcīgais Dievs, šķīsti manu sirdi un manas lūpas. Tu šķīstīji ar kvēlojošu akmeni pravieša Jesājas lūpas: šķīsti savā laipnajā žēlsirdībā arī mani, lai es spēju pasludināt Tavu svēto evaņģēliju. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Jube, Dómine, benedícere. Dóminus sit in corde meo et in lábiis meis: ut digne et competénter annúntiem Evangélium suum. Amen.

Kungs, dod man savu svētību. Kungs lai ir manā sirdī un uz manām lūpām, ka es cienīgi un pienācīgi pasludinu viņa evaņģēliju. Amen.

Ministrants tajā laikā pārnes misāli uz altāra evaņģēlija (kreiso) pusi. Priesterim piesakot evaņģēlija lasījumu, visi pieceļas kājās un apzīmējas

ar mazo krusta zīmi.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

V. Sequéntia sancti Evangélii secúndum N.

R. Glória tibi, Dómine

P. Lasījums no sv.
evaņģēlija pēc N.

M. Gods lai Tev, Kungs.

Seko lasījums no sv. evaņģēlija. Beigās ministrants saka:

Laus tibi, Christe

Gods lai ir Tev, Kristu.

Skūpstot evaņģēliju grāmatu, priesteris klusi saka:

Per evangélica dicta deleántur nostra delícta.

Ar evaņģēlija vārdiem lai top dzēsti mūsu grēki.

T i c ī g o
M i s e

Credo

Svētdienās un lielākos svētkos skaita ticības apliecību. Dziedātā Sv. Misē sākot no * var dziedāt koris un tauta pārmaiņus pa teikumiem. No Et incarnátus līdz homo factus est metas ceļos.

Credo in unum Deum * Patrem omnipoténtem, factórem coeli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de cœlis.

E t i n c a r n á t u s  e s t  d e S p í r i t u  S a n c t o  e x M a r í a V i r g i n e:  e t h o m o  f a c t u s  e s t.

Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scripturas. Et ascéndit in coelum: sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos: cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et Apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

Es ticu vienam Dievam, visspēcīgajam Tēvam, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītājam. Un vienam Kungam Jēzum Kristum, vienpiedzimušajam Dieva Dēlam. No Tēva dzimušajam pirms visām mūžībām: Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patiesajam Dievam no patiesā Dieva; dzemdinātam, ne radītam, būtībā līdzīgam Tēvam (kuram tā pati daba, kas Tēvam), caur kuru viss ir radīts. Kas par mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labā nokāpis no debesīm.

N o  S v ē t ā  G a r a  i e m i e s o j i e s  c a u r  J a u n a v u  M a r i j u  u n  c i l v ē k s  t a p i s.

Arī krustā sists par mums, cietis zem Poncija Pilāta un apbedīts. Trešajā dienā augšām cēlies pēc Rakstiem un, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas. Viņš atkal atnāks ar godību tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valstībai nebūs gala. Un Svētajam Garam, Kungam un Atdzīvinātājam, kas no Tēva un Dēla iziet. Kas ar Tēvu un Dēlu top līdzīgi pielūgts un slavēts; kas runājis caur praviešiem. Un vienai, svētai, katoliskai un apustuliskai Baznīcai. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai un gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.

Offertorium – Upurdāvanu sagatavošana

Priesteris noskūpsta altāri un, atgriezies pret tautu, saka:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

O r é m u s

L ū g s i m i e s.

Tagad priesteris lasa, un dziedātā Sv. Misē koris dzied
o f e r t o r i j a  dziedājumu.

Priesteris atsedz biķeri, paceļ hostiju uz patēnas un klusi lūdzas
upurējot maizi:

Súscipe, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, quam ego indígnus fámulus tuus óffero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus peccátis, et offensiónibus, et negligéntiis meis, et pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus Christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen.

Pieņem, svētais Tēvs, visspēcīgais, mūžīgais Dievs, šo neaptraipīto upura dāvanu, ko es, Tavs necienīgais kalps, upurēju Tev, savam dzīvajam un patiesajam Dievam, par saviem neskaitāmiem grēkiem, noziedzībām
un nolaidībām, par visiem klātesošajiem, kā arī par visiem dzīvajiem un mirušajiem kristīgajiem, lai tā man un viņiem kļūtu par pestīšanu mūžīgajā dzīvošanā. Amen.

Priesteris ielej biķerī vīnu un sajauc to

ar dažiem pilieniem ūdens.

Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem mirabíliter condidísti, et mirabílius reformásti: da nobis per hújus aquæ et vini mystérium, ejus divinitátis esse consórtes, qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps, Jesus Christus Fílius tuus Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Dievs, kas esi cilvēka dabas vērtību brīnišķīgi radījis un vēl brīnišķīgāk atjaunojis: dod mums ar šo ūdens un vīna noslēpumu kļūt tā dievišķības līdzdalībniekiem, kam ir labpaticis piedalīties mūsu cilvēcībā, Jēzus Kristus, Tava Dēla, mūsu Kunga, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Upurējot biķeri, t.i., paceļot biķeri ar vīnu, priesteris lūdzas:

Offérimus tibi, Dómine, cálicem salutáris, tuam deprecántes cleméntiam: ut in conspéctu divínæ maiestátis tuæ, pro nostra et totíus mundi salúte, cum odóre suavitátis ascéndat. Amen.

Mēs upurējam Tev, Kungs, Pestīšanas biķeri, izlūgdami Tavu žēlsirdību, lai tas tavas dievišķīgās majestātes priekšā ar saldu smaržu paceltos mūsu un visas pasaules pestīšanai. Amen.

Mazliet noliecies, priesteris turpina:

In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te, Dómine: et sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus.

Uzņem mūs, Kungs, pazemīgus garā un satriektu sirdi, un tā lai notiek šodien Tavā priekšā mūsu upuris, ka tas tev labpatiktu, Kungs un Dievs.

Tad priesteris paceļ rokas un acis uz debesīm, nolaiž tās atkal
un lūdzas:

Veni, Sanctificátor, omnípotens ætérne Deus: et bénedic hoc sacrifícium, tuo sancto nómini præparátum.

Nāc Svētdarītāj, visspēcīgais, mūžīgais Dievs, un svētī šo upuri, kas sagatavots Tavam svētajam vārdam.

Tad priesteris epistulas pusē mazgā rokas un lūdzas psalma (Ps.
25:6-12) vārdiem:

Lavábo inter innocéntes manus meas: et circúmdabo altáre tuum, Dómine. Ut áudiam vocem laudis: et enárrem univérsa mirabília tua. Dómine, diléxi decórem domus tuæ: et locum habitatiónis glóriæ tuæ. Ne perdas cum ímpiis, Deus, ánimam meam: et cum viris sánguinum vitam meam. In quorum mánibus iniquitátes sunt: déxtera eórum repléta est munéribus. Ego autem in innocéntia mea ingréssus sum: rédime me, et miserére mei. Pes meus stetit in dirécto: in ecclésiis benedícam te, Dómine. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sǽcula sæculórum. Amen.

Starp nenoziedzīgajiem es mazgāšu savas rokas: un stāvēšu pie Tava altāra, Kungs. Lai dzirdētu Tavas slavas dziesmas un sludinātu visus Tavus brīnumus. Kungs, es mīlu Tava nama košumu un vietu, kur mīt Tava godība. Neļauj, Dievs, manai dvēselei iet bojā līdz ar bezdievjiem, un manai dzīvībai līdz ar asins ļaudīm. Pie kuru rokām līp netaisnība, un kuru labā roka ir pilna dāvanu. Bet es staigāju nenoziedzībā, atpestī mani un apžēlojies par mani. Mana kāja stāv uz pareizā ceļa. Es slavēšu Tevi, Kungs, draudzē. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.

Mirušo Misēs un ciešanu laikā Gods lai ir… izlaiž.
Mazliet noliecies, priesteris altāra vidū lūdzas:

Súscipe, sancta Trínitas, hanc oblatiónem, quam tibi offérimus ob memóriam passiónis, resurrectiónis, et ascensiónis Jesu Christi, Dómini nostri, et in honórem beátæ Maríæ semper Vírginis, et beáti Joánnis Baptístæ, et sanctórum Apostolórum Petri et Páuli, et istórum, et ómnium sanctórum: ut illis profíciat ad honórem, nobis autem ad salútem: et illi pro nobis intercédere dignéntur in cælis, quorum memóriam ágimus in terris. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Pieņem, svētā Trīsvienība, šo upuri, ko mēs tev upurējam, pieminot Jēzus Kristus, mūsu Kunga, ciešanas, augšāmcelšanos un uzkāpšanu debesīs un godinot svēto mūžam jaunavu Mariju, svētīgo Jāni Kristītāju, Svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu, šos un visus Svētos, lai tas nāktu viņiem par godu, bet mums par pestīšanu; un tie, kuru piemiņu mēs svinam virs zemes, lai žēlīgi mūs aizstāv debesīs. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Priesteris noskūpsta altāri, atgriežas pret tautu un izplestām
rokām saka:

V. Oráte fratres, ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.

R. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad láudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

P. Lūdziet, brāļi, lai mans un jūsu upuris būtu patīkams Dievam, visspēcīgajam Tēvam.

M. Lai pieņem Kungs šo upuri no tavām rokām savam vārdam par godu un slavu, kā arī mums un visai viņa svētajai Baznīcai par labu.

Priesteris skaita kluso lūgšanu (secreta), to dzirdami nobeidzot šādiem vārdiem:

V. Per ómnia sæcula sæculórum.

R. Amen.

V. Dóminus vobíscum.

V. Et cum spíritu tuo.

R. Sursum corda.

V. Habémus ad Dóminum.

R. Grátias agámus Dómino Deo nostro.

V. Dígnum et jústum est.

P. No mūžības mūžībā.

M. Āmen.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

P. Paceliet augšup sirdis.

M. Mēs esam tās pacēluši uz Kungu.

P. Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.

M. Tas ir cienīgi un pareizi.

Prefācija

Sākas vissvētākā Sv. Mises daļa, kur daudzas lūgšanas priesteris skaita klusām. Lai vērstu ticīgo uzmanību uz īpaši nozīmīgiem momentiem, ministrants zvana ar zvaniņu.

Priesteris runā vai dzied prefāciju, kas vienmēr beidzas ar vārdiem, ko dziedātajā Sv. Misē dzied visi kopā:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excelsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Svēts, svēts, svēts esi tu, Kungs, Dievs Cebaot. Debess un zeme ir pilna Tavas godības. Oziannā augstībā! Lai slavēts ir tas, kas nāk Kunga vārdā. Oziannā augstībā!

Romas Kanons

Priesteris klusi lūdzas Sv. Mises galveno lūgšanu, kas ietver konsekrācijas vārdus. To sākot, priesteris noliecas, skūpsta altāri, svētī upura dāvanas un lūdz, lai Dievs pieņemtu tās un sniegtu savu aizsardzību Baznīcai un tās ganiem. Kanona laikā viņš vairākkārt apzīmē upurdāvanas ar krusta zīmi.

Te ígitur, clementíssime Pater, per Jesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus ac pétimus uti accépta hábeas, et benedícas hæc dona, hæc  múnera, hæc sancta  sacrificia illibáta; in primis quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica; quam pacificáre, custodíre, adunáre, et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo tuo Papa nostro N., et Antístite N., et ómnibus orthodóxis, atque cathólicæ et Apostólicæ fídei cultóribus.

Tā tad mēs Tevi, visžēlīgais Tēvs, pazemīgi un sirsnīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu, ka Tev labpatiktu pieņemt un svētīt šīs dāvanas, šīs balvas, šos svētos neaptraipītos upurus, ko mēs Tev upurējam. Vispirms par Tavu svēto katolisko Baznīcu, lai Tu visā pasaulē žēlīgi dāvātu viņai mieru, viņu sargātu, vienotu un valdītu, līdz ar Tavu kalpu, mūsu pāvestu N., mūsu bīskapu N., un visiem īsti ticīgajiem, katoliskās un apustuliskās ticības apliecinātājiem.

L ū g š a n a  p a r  d z ī v a j i e m

Meménto, Dómine, famulórum, famularúmque tuarum N. et N. et ómnium circumstántium, quorum tibi fides cógnita est, et nota devótio, pro quibus tibi offérimus: vel qui tibi ófferunt hoc sacrifícium laudis pro se, suísque ómnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe salútis, et incolumitátis suæ: tibíque reddunt vota sua ætérno Deo, vivo et vero.

Atceries, Kungs, savus kalpus un kalpones N. N. Un visus klātesošos, kuru ticība Tev pazīstama un dievbijība zināma, par kuriem mēs tev upurējam, vai kuri paši Tev upurē šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, par savu dvēseļu glābšanu, par savas pestīšanas cerību un savu labklājību, un kuri Tev mūžīgajam, dzīvajam un patiesajam Dievam upurē savu labāko apņemšanos.

Priesteris šeit atceras svētos un lūdz viņu aizbildnību.

Communicántes, et memóriam venerántes, in primis gloriósæ semper Vírginis Maríæ, Genitrícis Dei et Dómini nostri Jesu Christi: sed et beáti Joseph ejúsdem Vírginis Sponsi, et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, Petri et Páuli, Andreæ, Jacóbi, Joánnis, Thómæ, Jacobi, Philíppi, Bartholomæi, Matthæi, Simónis, et Thaddæi,  Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lauréntii, Chrisógoni, Joánnis et Páuli, Cosmæ et Damiáni, et ómnium Sanctórum tuórum; quorum méritis precibúsque concédas, ut in ómnibus protectiónis tuæ muniámur auxilio. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Svētā sadraudzībā vispirms mēs godinām augsti teiktās vienmēr Jaunavas Marijas, Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus Mātes, kā arī svētā Jāzepa, tās pašas Jaunavas līgavaiņa, un Tavu svētīgo apustuļu un mocekļu Pētera un Pāvila, Andreja, Jēkaba, Jāņa, Toma, Jēkaba, Filipa, Bērtuļa, Mateja, Sīmaņa un Tadeja, Līna, Kleta, Klementa, Siksta, Kornēlija, Cipriāna, Labrenča, Chrizogona, Jāņa un Pāvila, Kosma un Damiāna un visu Tavu svēto piemiņu. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums visās lietās Tavu palīdzību un aizsardzību. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Priesteris izstiepj rokas par upura dāvanām un lūdz, lai upuris taptu pieņemts:

Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostræ, sed et cunctæ famíliæ tuæ, quǽsumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum júbeas grege numerári. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Pieņem, Kungs, mēs Tevi lūdzam, žēlīgi šo savu kalpu, kā arī visas savas saimes upura dāvanu. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargi mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti mūs savu izredzēto pulkam. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

L ū g š a n a s  p i r m s  p ā r v ē r š a n a s

Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quǽsumus, benedíctam, adscríptam, ratam, rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris: ut nobis Corpus, et Sánguis fiat dilectíssimi Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi.

Mēs Tevi lūdzam, Dievs, ka Tev šo upura dāvanu labpatiktu svētīt, sev pieskaitīt, padarīt to pilntiesīgu, mērķa un uzņemšanas cienīgu, lai tā mums taptu par Tava vismīļā Dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus miesu un asinīm.

M a i z e s  p ā r v ē r š a n a

Priesteris paņem hostiju no altāra, mirkli paceļ acis uz debesīm, svētī hostiju vēlreiz un klusām izrunā pārvēršanas vārdus; tāpat vēlāk dara ar vīnu.

Qui prídie quam paterétur accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas, et elevátis óculis in cælum ad te Deum Patrem suum omnipoténtem, tibi grátias agens, benedíxit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et manducáte ex hoc omnes.

Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajā un cienīgajās rokās un, pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi – Dievu, savu visspēcīgo Tēvu, Tev pateikdamies, svētīja, pārlauza to un deva saviem mācekļiem, sacīdams: Ņemiet un ēdiet visi no tās

H O C  E S T  E N I M  C O R P U S  M E U M.

j o  t ā  i r  m a n a  m i e s a.

Tagad priesteris pielūgdams loka konsekrētās hostijas priekšā ceļus, tad, augstu
pacēlis, rāda to tautai un pēc tam noliek to atpakaļ uz altāra, un vēlreiz loka ceļus.

V ī n a  p ā r v ē r š a n a

Símili modo póstquam cenátum est, accípiens et hunc præclárum cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas: tibi grátias agens, benedíxit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et bíbite ex eo omnes.

Tāpat pēc mielasta viņš ņēma šo cēlo biķeri savās svētajās un cienīgajās rokās, pateicās Tev vēlreiz, svētīja un deva saviem mācekļiem, sacīdams: Ņemiet un ēdiet visi no tā. 

H I C  E S T  E N I M  C A L I X  S Á N G U I N I S  M E I,  N O V I  E T  Æ T É R N I
T E S T A M É N T I:  M Y S T É R I U M  F I D E I:  Q U I  P R O  V O B I S  E T
P R O  M U L T I S
E F F U N D É T U R  I N
R E M I S S I Ó N E M
P E C C A T Ó R U M.

T a s  i r  m a n u  a s i ņ u,  j a u n ā s  u n  m ū ž ī g ā s  d e r ī b a s,  b i ķ e r i s  –  t i c ī b a s  n o s l ē p u m s  –  k a s  p a r  j u m s  u n  p a r  d a u d z i e m  t a p s  i z l i e t a s  g r ē k u  p i e d o š a n a i.

Hæc quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam faciétis.

Kad jūs to darāt, dariet mani pieminēdami.

Priesteris atkal pielūgdams loka ceļus, rāda biķeri tautai un tad noliek to atpakaļ uz altāra, un vēlreiz loka ceļus.

L ū g š a n a  p ē c  p ā r v ē r š a n a s

Unde et mémores, Dómine, nos servi tui sed et plebs tua sancta, ejúsdem
Christi Fílii tui Dómini nostri tam beátæ Passiónis, nec non et ab ínferis Resurrectiónis, sed et in cælos gloriósæ Ascensiónis: offérimus præcláræ majestáti tuæ de tuis donis ac datis hóstiam puram, hóstiam sanctam, hóstiam immaculátam, Panem sanctum vitæ ætérnæ, et Cálicem salútis perpétuæ.

Tāpēc, Kungs, mēs tavi kalpi, kā arī Tava svētā tauta, pieminot Kristus Tava Dēla, mūsu Kunga svētdarītājas ciešanas, kā arī augšām celšanos no miroņiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, upurējam Tavai augsti godātai majestātei no Tavam dāvanām un balvām šķīstu upuri, svētu upuri, neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīvības svēto maizi un mūžīgās pestīšanas biķeri.

Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere dignéris; et accépta habére, sícuti accépta habére dignátus es  múnera púeri tui justi Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri Abrahæ: et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, immaculátam hóstiam.

Neliedzies uzlūkot ar žēlīgu un laipnu skatu un pieņemt to ar labpatiku, tāpat kā Tev labpatika pieņemt sava kalpa taisnā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Ābraāma upuri un to svēto upuri, neaptraipīto upura dāvanu, ko Tev upurēja Tavs augstais priesteris Melchizedeks.

S a v i e n o š a n ā s  a r  K r i s t u s  u p u r i

Uzsākot šo lūgšanu, priesteris dziļi noliecas, tad noskūpsta altāri (*) un apzīmē sevi ar krusta zīmi (†).

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus, jube hæc perférri per manus sancti Angeli tui in sublíme altáre tuum, in conspéctu divínæ majestátis tuæ: ut quoquot ex * hac altáris partecipatióne sacrosánctum Fílii tui Corpus, et Sánguinem sumpsérimus,
† omni benedictióne cælésti et grátia repleámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, visspēcīgais Dievs, pavēli ar sava svētā eņģeļa rokām aiznest šo upuri uz Tavu augsto altāri, Tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mūs visus, kas kopīgi * no šī altāra saņemsim Tava Dēla vissvēto miesu un asinis, † piepilda debesu svētība un žēlastība. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

A i z l ū g u m s  p a r  m i r u š a j i e m

Meménto étiam, Dómine, famulórum famularúmque tuárum N. et N. qui nos præcessérunt cum signo fídei, et dórmiunt in somno pacis. Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo quiescéntibus, locum refrigérii, lucis et pacis, ut indúlgeas, deprecámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Atceries, Kungs, arī savus kalpus un kalpones N. un N., kas ar ticības zīmi mums pa priekšu ir aizgājuši un dus mierā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dod žēlīgi viņiem visiem, kas dus Kristū, atspirdzinājuma, gaismas un miera vietu. Caur šo pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

L ū g š a n a  p ē c  l ī d z d a l ī b a s  S v ē t o
s a d r a u d z ī b ā

Šīs lūgšanas pirmos vārdus priesteris izrunā skaļāk un sit sev krūtīs.

Nobis quoque peccatóribus, fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam, et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Joánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium non æstimátor mériti, sed véniæ, quǽsumus, largítor admítte. Per Christum Dóminum nostrum.

Arī mums grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu pārbagāto žēlsirdību, dāvā žēlīgi līdzdalību un kopību ar Taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem: Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marculinu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Ceciliju, Anastāsiju un visiem Taviem svētajiem. Uzņem mūs, mēs Tevi lūdzam, viņu sadraudzībā ne nopelnu, bet Tavas piedošanas dēļ. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Priesteris pārmet krusta zīmi pār svēto Hostiju un biķeri, lūdzot pēc upura svētības augļiem. Caur Kristu priesteris sniedz Dievam neizsakāmi pilnīgu pagodinājumu.

Per quem hæc ómnia Dómine, semper bona creas, sanctíficas, vivíficas, benedícis, et præstas nobis.

Caur viņu, Kungs, Tu visu šo labumu vienmēr radi, dari svētu, atdzīvini, svētī un sniedzi mums.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória.

Caur viņu, ar viņu un viņā ir Tev, Dievam, visspēcīgajam Tēvam, Svētā gara vienībā, viss gods un slava.

V. Per ómnia sæcula sæculórum.

R. Amen.

P. No mūžības mūžībā.

M. Amen.

Pater noster – Tēvs mūsu

Orémus. Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere:

L ū g s i m i e s : Svētīgu priekšrakstu pamudināti un dievišķa iestādījuma
pamācīti, iedrošināmies sacīt:

Pater noster, qui es in cœlis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cœlo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien; un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs  kārdināšanā.

V. Sed líbera nos a malo.

R. Amen.

M. Bet atpestī mūs no ļauna.

P. Amen.

Pēc tam priesteris klusā balsī lasa pēdējā „Tēvs mūsu” lūguma turpinājumu:

Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab ómnibus malis, prætéritis, præséntibus, et futúris: et intercedénte beáta et gloriósa semper Vírgine Dei Genitríce María, cum beátis Apóstolis tuis Petro et Páulo, atque Andréa, et ómnibus Sanctis, da propítius pacem in diébus nostris: ut ope misericórdiæ tuæ adjúti, et a peccáto simus semper líberi, et ab omni perturbatióne secúri. Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus.

Atpestī, mūs, mēs Tevi lūdzam, Kungs, no visa ļauna, bijušā, esošā un nākošā; un uz svētīgās un augsti teiktās vienmēr jaunavas, Dieva mātes Marijas, Tavu svētīgo apustuļu Pētera un Pāvila, kā arī Andreja un visu Svēto aizlūgumu, dod žēlīgi mieru mūsu dienās; lai mēs Tavas žēlsirdības palīdzības stiprināti, vienmēr būtu no grēka brīvi un pret katru nemieru droši. Caur to pašu mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs.

V. Per ómnia sæcula sæculórum.

R. Amen.

P. No mūžības mūžībā.

M. Amen.

Šīs lūgšanas beigās priesteris salauž svēto Hostiju virs Biķera trīs nevienādās daļās, mazāko daļu viņš iemet svētajās Asinīs, sacīdams:

V. Pax dómini sit semper vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kunga miers lai ir vienmēr ar jums.

M. Un ar tavu garu.

Sajaucis svēto Miesu ar Asinīm, priesteris klusi lūdzas:

Hæc commíxtio et consecrátio Córporis et Sánguinis Dómini nostri Jesu Christi fiat accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Amen.

Šīs mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesas un asins sajaukšana un svētīšana lai ieved mūs, kas to saņemam, mūžīgajā dzīvošanā. Amen.

Agnus Dei – Dieva Jērs

Skaitot Agnus Dei, visi līdz ar priesteri noliecas un sit sev trīsreiz pie krūtīm.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums. Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums mieru.

Priestera komūnija

Sagatavojoties uz svēto komūniju, priesteris, mazliet noliecies, klusi skaita:

Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ: eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris: qui vivis et regnas Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Kungs Jēzu Kristu, kas sacīji saviem apustuļiem: „Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu”, neraugies uz maniem grēkiem, bet savas Baznīcas ticību un uzturi to žēlīgi pēc sava prāta mierā un vienībā: kas dzīvo un valdi, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Dómine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spíritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis, et univérsis malis: et fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári permíttas. Qui cum eódem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in sǽcula sæculórum. Amen.

Kungs Jēzu Kristu, Dzīvā Dieva Dēls, kas pēc Tēva prāta, Svētajam Garam darbojoties līdzi, ar savu nāvi pasauli atdzīvināji: atpestī mani ar šo savu vissvēto miesu un asinīm no visiem maniem grēkiem un visa ļauna; dod, ka es vienmēr pie Taviem baušļiem turos un neļauj man nekad no Tevis šķirties. Kas Tu ar to pašu Dievu Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Percéptio Córporis tui, Dómine Jesu Christe, quod ego, indígnus súmere præsúmo, non mihi provéniat in judícium et condemnatiónem; sed pro tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis, et ad medélam percipiéndam. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Kungs Jēzu Kristu, lai tavas miesas
baudīšana, ko es necienīgais uzdrošinos pieņemt, nenāk man par sodu un pazudināšanu, bet lai tā pēc Tavas labsirdības ir man par aizsargu dvēselei un miesai un par dziedināšanas līdzekli. Kas Tu dzīvo un valdi ar Dievu Tēvu Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Priesteris loka ceļus un tad klusām saka:

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

Es ņemšu debesu maizi un piesaukšu Kunga Vārdu.

Viņš paņem sv. Hostiju un, sizdams sev pie krūtīm, trīs reizes pusbalsī saka:

Dómine, non sum dignus, ut íntres sub tectum meum: sed tantum dic  verbo, et sanábitur ánima mea

Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vienu vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Tad viņš svētī sevi, darot ar sv. Hostiju krusta zīmi pār patēnu un klusi saka:

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa lai
pasarga manu dvēseli mūžīgajai dzīvošanai. Amen.

Tad viņš godbijīgi pieņem svēto Miesu. Pēc īsas klusas lūgšanas turpina:

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus quæ tríbuit mihi? Cálicem
salutáris accípiam, et nomen Dómini invocábo. Láudans invocábo Dóminum, et ab inimícis meis salvus ero.

Kā es atlīdzināšu kungam par visu, ko viņš man devis? Es ņemšu pestīšanas biķeri un piesaukšu Kunga vārdu. Slavējot es piesaukšu Kungu un būšu glābts no saviem ienaidniekiem.

Priesteris svētī sevi ar biķeri sazīdams sekojošos vārdus

un tad bauda svētās Asinis:

Sanguis Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus asinis lai pasarga manu dvēseli mūžīgajai dzīvošanai. Amen.

Ticīgo komūnija

Ja Sv. Misē, kā tas pienākas, arī ticīgie iet pie sv. komūnijas, tad ministrants vai paši klātesošie noskaita: Confiteor… (Es apsūdzos…) un priesteris noskaita Misereatur vestri… un Indulgentiam … (sk. 4. lpp.) Tad priesteris rāda ticīgajiem svēto Miesu un saka:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

Lūk, Dieva Jērs, lūk, kas nes pasaules grēkus.

Ticīgie kopā ar priesteri trīs reizes saka:

Dómine, non sum dignus, ut íntres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vienu vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Tad priesteris izdala komūniju, katram saņēmējam
pārmetot krustu ar hostiju un sakot:

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa lai pasarga tavu dvēseli mūžīgajai dzīvošanai. Amen.

Priesteris tīra biķeri un lūdz:

Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente capiámus, et de múnere temporáli fiat nobis remédium sempitérnum.

Dod mums šķīstu sirdi uzņemt, Kungs, ko esam ar muti baudījuši, un šī laicīgā dāvana lai top mums pestīšanas līdzeklis mūžībai.

Pēc tam viņš epistulas pusē tīra pirkstus un biķeri sacīdams:

Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potávi, adhæreat viscéribus meis: et præsta; ut in me non remáneat scélerum mácula, quem pura et sancta refecérunt Sacraménta. Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum. Amen.

Tava miesa, Kungs, ko es baudīju, un asinis, ko es dzēru, lai vienmēr paliek manā sirdī, un dod, ka manī, kuru atspirdzinājuši tīrie un svētie Sakramenti, nepaliktu neviena grēka traipa. Kas dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Amen

Ministrants pārnes misāli uz altāra epistulas pusi, un priesteris lasa

K o m ū n i j a s  dziesmu.

Pēc tam priesteris noskūpsta altāri un, pagriezies pret tautu, saka:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

O r é m u s.

L ū g s i m i e s:

Priesteris skaita pēckomūnijas lūgšanu (vai vairākas).

Pēc tam – noskūpsta altāri un saka:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

V. Ite, Missa est. (Benedicámus Dómino.)

R. Deo grátias.

P. Ejiet, upuris ir pabeigts; (vai: Slavēsim Kungu.)

M. Lai pateicība Dievam.

Mirušo Misēs tā vietā saka:

V. Requiéscant in pace.

R. Amen.

P. Lai viņi dus mierā.

M. Amen.

Priesteris, noliecies un salicis rokas uz
altāra, skaita noslēguma lūgšanu

Pláceat tibi, sancta Trinitas, obséquium servitútis meæ: et præsta, ut sacrifícium quod óculis tuæ majestátis indígnus óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque, et ómnibus pro quibus illud óbtuli, sit, te miseránte, propitiábile. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Lai labpatīk Tev, svētā Trīsvienība, mana padevīgā kalpošana, un dod, ka šis upuris, ko es necienīgais upurēju Tavas majestātes acu priekšā, Tev būtu patīkams, un man un visiem, par kuriem es to upurēju, ar Tavu žēlsirdību kļūtu par izlīdzināšanu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Priesteris noskūpsta altāri, paceļ acis un rokas uz debesīm, tās nolaiž, noliecas krusta priekšā, pagriežas pret tautu, kas nometas ceļos, un to svētī:

Benedícat vos omnípotens Deus Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.

R. Amen

Lai svētī jūs visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls †un Svētais Gars.

M. Amen.

Mirušo Misēs svētība netiek dota.

Beigu evaņģēlijs

Tad priesteris evaņģēlija pusē lasa beigu evaņģēliju. Visi godbijīgi pieceļas kājās
un apzīmē sevi ar mazo krusta zīmi.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

P. Kungs lai ir ar jums.

M. Un ar tavu garu.

V. Inítium sancti Evangélii secúndum
Joánnem.

R. Glória tibi, Dómine.

P. Svētā evaņģēlija iesākums pēc Jāņa (Jņ. 1:1–14).

M. Gods lai Tev, Kungs.

In princípio erat Verbum et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est; in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum; et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine. Erat lux vera quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est et mundus eum non cognóvit. In propria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri; his qui crédunt in nómine ejus, qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis: et vídimus glóriam ejus,  lóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritátis.

R. Deo grátias.

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva un Dievs bija Vārds. Jau iesākumā tas bija pie Dieva. Caur šo Vārdu viss ir radīts, un bez viņa nekas nav radīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīdēja tumsībā, bet tumsība viņu neuzņēma. Tad nāca cilvēks, Dieva sūtīts, Jānis vārdā. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecību dotu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecību dotu par gaismu, par īsto gaismu, kas apgaismo ikvienu
cilvēku, kas nāk šinī pasaulē. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu ir radīta, bet pasaule viņu nepazina. Viņš atnāca savā īpašumā, bet savējie viņu neuzņēma. Bet visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam: kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra iegribas, bet no Dieva ir dzimuši. Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums; un mēs skatījām viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, žēlastības un patiesības pilnu.

M. Lai pateicība Dievam.

Pēc klusās Sv. Mises priesteris viens pats vai kopā ar tautu lasa sekojošās
lūgšanas (latīniski vai latviski):

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. (3 reizes)

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxsules fílii Hevæ. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eja ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte, mūsu dzīvība, saldums un cerība, esi sveicināta. Uz Tevi mēs saucam, padzītie Ievas bērni; uz Tevi mēs nopūšamies, sērodami un raudādami šai asaru ielejā. Tādēļ, mūsu Aizstāve, vērs uz mums savas žēlsirdīgās acis, un pēc šīs trimdas rādi mums Jēzu, savas miesas svētīto augli, Tu žēlīgā, laipnā, mīļā Jaunava Marija!

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

P. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.

M. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

O r é m u s. Deus, refúgium nostrum et virtus, pópulum ad te clamántem propítius réspice; et intercedénte gloriósa et immaculáta Vírgine Dei genitríce María, cum beáto Joseph, ejus Sponso, ac beátis Apóstolis tuis Petro et Páulo, et ómnibus Sanctis, quas pro conversióne peccatórum, pro libertáte et exaltatióne Sanctæ Matris Ecclésiæ preces effúndimus, miséricors et benígnus exáudi. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

L ū g s i m i e s: Dievs mūsu patvērums un stiprums, raugies žēlīgi uz savu tautu, kas Tevi piesauc, un, uz slavējamās un bezvainīgās Jaunavas un Dieva mātes Marijas, viņas līgavaiņa, sv. Jāzepa, svēto apustuļu Pētera un Pāvila, un visu svēto aizlūgumu, žēlsirdīgi un laipni uzklausi lūgšanas, kuras mēs raidām uz Tevi grēcinieku atgriešanai un mūsu svētās mātes Baznīcas brīvībai un paaugstināšanai. Caur to pašu Kristu mūsu Kungu.

M. Amen.

Sancte Míchael Archángele, defénde nos in prælio; contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium. Imperet illi Deus; súpplices deprecámur: tuque Princeps milítiæ cæléstis sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.

Svētais erceņģeli Miķeli, aizstāvi mūs cīņā; esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai pavēl viņam, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet Tu, debesu karapulku vadoni, iedzen sātanu un citus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli dvēseļu samaitāšanai, ar dievišķo spēku ellē. Amen.

Pēc tam 3 reizes.

Cor Jesu sacratíssimum, miserére nobis.

Cor Maríæ immaculátum, intercéde pro nobis

Visusvētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mums.

Bezvainīgā Marijas Sirds, aizlūdzi par mums.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s