Mazās litānijas: “Krysta dīnas” un Debesskāpšanas vigilija

Rogāciju procesija (ASV, 2014. g.)

Rogāciju procesija (ASV, 2014. g.)

Tradicionālā Romas misāle pirmdienā un otrdienā pirms Kunga Debesskāpšanas svētkiem piedāvā Sv. Mises formulāru “In Litaniis maioribus et minoribus”. Šī Mise, kaut vienmēr Lieldienu laikā, svinama ar violetiem paramentiem. Pirmais lasījums ņemts no apustuļa Jēkaba vēstules (5:16–20), kur runa par lūgšanas spēku, bet evaņģēlija lasījums ir Lk. 11:5–13, kur Jēzus savus mācekļus mudina uz neatlaidību lūgšanā visādās vajadzībās. Trešdienā, kas ir Debesskāpšanas svētku vigilija, ir arī savs Sv. Mises formulārs, bet visās trijās dienās Baznīca aicina rīkot lūgšanu procesijas pa laukiem un apdzīvotajām vietām, lūdzoties un dziedot Visu svēto litāniju, kā arī – garākās procesijās – citas litānijas un dziesmas, bet ja procesiju nevar sarīkot, vismaz lūgties litāniju baznīcā pirms Sv. Mises. Tiem, kam ir Breviāra pienākums, bet nav iespēja piedalīties procesijā, litānija jālūdzas rīta lūgšanas (Laudes) noslēgumā.

Latgaliešu Jaunās Derības 1933. gada izdevuma pielikumā šīs dienas nosauktas “Krysta dīnas”. Būtu interesanti izpētīt šo dievkalpojumu tradīcijas Latvijā. Par lūgšanu procesiju garīgo jēgu, kā arī šo īpašo lūgšanu dienu izcelsmi varam uzzināt no slavenā Arsas prāvesta Sv. Jāņa Marijas Viannē sprediķa fragmenta:

“[..] Mēs redzam, ka vispārēju nelaimju laikos bīskapi lika rīkot ārkārtējas procesijas, lai remdētu Dieva dusmas vai lai saņemtu no Viņa žēlsirdības kādu noteiktu žēlastību. Šādās procesijās mēdz nest reizēm arī svēto relikvijas, lai labais Dievs, redzot šos uzglabātos dārgumus, ļautu iežēlināties mūsu labā.

Baznīca ir fiksējusi četras dienas gadā gandarīšanas procesijām: Sv. Marka dienā (25. aprīlī – Tulk. piez.) un trijās Rogāciju dienās. Šajās procesijās nes krustu un karogus ar Dievmātes un draudzes aizbildņa attēliem. To dara, lai atgādinātu ticīgajiem, ka viņiem vienmēr jāseko krustā sistajam Jēzum Kristum un jācenšas imitēt svētos, kurus Baznīca mums devusi par aizbildņiem, aizstāvjiem un paraugiem.

Jēzum Kristum labpatīk svētīt visas vietas, kur nonāk viņa vai viņa svēto attēli. Tas īpaši ir bijis piedzīvots Romā, kur reiz mēra plosīšanās apdraudēja ikkatru cilvēku. Pāvests (Sv. Gregors Lielais – Tulk. piez.) redzēdams, ka ne gandarīšana, nedz labi darbi nespēj darīt galu šim postam, sarīkoja vispārēju procesiju, kurā nesa Sv. Lūkasa gleznoto Dievmātes attēlu. Kad viņi bija devušies ceļā, visur, kur parādījās Dievmātes attēls, sērga mitējās un bija dzirdama eņģeļu dziedāšana: “Debess Karaliene, priecājies, allelūja!” Beidzot mēris pārgāja pavisam.

Šis gājiens, kurā dodamies sekodami krustam, atgādina, ka mūsu dzīvei nav jābūt nekam citam, kā Jēzus Kristus dzīves atdarināšanai, kurš tajā ir mums par paraugu un vienlaikus – mūsu vadītāju, un ka ikreiz, kad mēs to nedarām, pilnīgi noteikti noejam no ceļa. Mani brāļi, šis krusts un karogi, ko redzam procesijas priekšgalā, ir īsta prieka iemesls patiesajiem ticīgajiem, jo mēs kļūstam par mazu karapulku, no kā bīstas ļaunais gars, un varam pretendēt uz Dieva žēlastību, jo nav nekā tik iedarbīga, kā kopīgas lūgšanas savu ganu vadībā (Rodriguez, t. IV, p. 620. – Aut. piez.).

Redziet, mani brāļi, kas notika ar izraēliešiem Jozuas vadībā. Viņi septiņas dienas gāja apkārt Jērikas mūriem, priesteriem godbijīgi nesot Derības šķirstu. Kanaānieši viņus apsmēja no mūru augstumiem, bet drīz viņu noskaņojums mainījās (Joz. VI). Šīs dīvainās procesijas noslēgumā nocietinājumi sagāzās no tauru skaņām vien, un Kungs nodeva viņu ienaidniekus viņu rokās bez kādas pretestības, gluži kā jērus. Tāda, mani brāļi, ir uzvara, ko Jēzus Kristus liek mums gūt pret mūsu pestīšanas ienaidniekiem, kad mums ir tā laime piedalīties šajās procesijās ar lielu dievbijību un cieņu.

[..] Tagad aplūkosim, kas ir Sv. Marka procesija un Rogāciju dienu procesijas. Ieklausieties labi, jo tas ir visai interesanti. Jums jāzina, kas tās ir iedibinājis, kad un kādam nolūkam.

492. gadā Vjennes pilsētā (Francijā, netālu no Lionas – Tulk. piez.) Dofinē apgabalā bija tik spēcīga zemestrīce, ka iedzīvotāji domāja atnākam pasaules galu. Vēl vairāk viņi nobijās, kad uz pilsētu no debess krita uguns un pārvērta pelnos vairākas mājas, un no meža nāca arā zvēri un uzbruka cilvēkiem atklātā vietā. Pārbiedētie ļaudis ar savu bīskapu iebēga baznīcā. Sv. Mamerts, kurš bija viņu bīskaps, lika viņiem daudz lūgties un gandarīt, un pēc tam, lai izlūgtu Dievam posta mitēšanos, lika trīs dienas pirms Debesskāpšanas svētkiem iet svinīgās procesijās, lai remdētu Dieva dusmas. Nebija nekā celsmīgāka par to, kādā veidā šīs procesijas tolaik notika: basām kājām, maisos un pelnos, ievērojot šajās trijās dienās stingru gavēni. Bija aizliegts strādāt, lai būtu vairāk laika lūgšanām, un visu šo laiku veltīja piedošanas izlūgšanai no Dieva par grēkiem, lai lūgtos par zemes augļiem un īpašām valsts vajadzībām. [..]”

Visu svēto litānija jau vismaz kopš pāvesta Sv. Gregora Lielā laikiem ir Romas staciju procesijas sastāvdaļa. Romas Mises kārtībā Kyrie dziedājums ir viss, kas palicis pāri no šīs litānijas, izņemot Lieldienu Vigīlijas Misi, kur Litānija ir saglabājusies savā sākotnējā vietā starp kristību ūdens svētīšanu un Gloria dziedājumu. Līdzīgas procesijas viduslaikos bija populāras arī citās pilsētās – Konstantinopolē, Parīzē, Ķelnē. Dažās zemēs parādījās ieradums iet procesijās pirms svētdienas galvenās Mises. Šīs procesijas sākumā, dalībniekus slacīja ar svētīto ūdeni. Asperges rituāls ir tas, kas no šīs procesijas palicis pāri; priesteris tajā dodas ģērbies kā uz procesiju, nevis Misi, un ornātu uzvelk tikai atgriezies pie altāra.

Visu svēto litānija sastāv no trim daļām. Pirmajā tiek piesaukts Trīsvienīgais Dievs un lūgta visu svēto aizbildniecība. Otrajā daļā tiek lūgts atbrīvot tautu no dažādām nelaimēm. Trešajā daļā ir izteikti lūgumi pēc konkrētām žēlastībām, kas dažos speciālos gadījumos (garīdznieku ordinēšana, baznīcas iesvētīšana) var mainīties. Noslēguma lūgšanas ir īsts teoloģijas īsais kurss par Dieva žēlastībām un predestināciju. Šeit dots tulkojums pēc 1944. g. izdotās lūgšanu grāmatas. Litānijai un dažām sekojošajām lūgšanām ir piesaistītas daļējas atlaidas.

Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.
Kungs, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums.
Sancta María, ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo vírginum, ora pro nobis.
Sancte Michaël, ora pro nobis.
Sancte Gábriel, ora pro nobis.
Sancte Raphaël, ora pro nobis.
Omnes sancti Ángeli et Archángeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatórum Spirítuum ordines, orate pro nobis.
Sancte Joánnes Baptísta, ora pro nobis.
Sancte Ioseph, ora pro nobis.
Omnes sancti Patriarchæ et Prophétæ, orate pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule, ora pro nobis.
Sancte Andrea, ora pro nobis.
Sancte Iacobe, ora pro nobis.
Sancte Joánnes, ora pro nobis.
Sancte Thoma, ora pro nobis.
Sancte Iacobe, ora pro nobis.
Sancte Philippe, ora pro nobis.
Sancte Bartolomæe, ora pro nobis.
Sancte Matthæe, ora pro nobis.
Sancte Simon, ora pro nobis.
Sancte Thaddæe, ora pro nobis.
Sancte Matthia, ora pro nobis.
Sancte Barnaba, ora pro nobis.
Sancte Luca, ora pro nobis.
Sancte Marce, ora pro nobis.
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, orate pro nobis.
Omnes sancti discipuli Dómini, orate pro nobis.
Omnes sancti Innocéntes, orate pro nobis.
Sancte Stephane, ora pro nobis.
Sancte Laurenti, ora pro nobis.
Sancte Vincenti, ora pro nobis.
Sancti Fabiane et Sebastiane, orate pro nobis.
Sancti Ioannes et Paule, orate pro nobis.
Sancti Cosma et Damiane, orate pro nobis.
Sancti Gervasi et Protasi, orate pro nobis.
Omnes sancti mártyres, orate pro nobis.
Sancte Sylvester, ora pro nobis.
Sancte Gregori, ora pro nobis.
Sancte Ambrosi, ora pro nobis.
Sancte Augustine, ora pro nobis.
Sancte Hieronyme, ora pro nobis.
Sancte Martine, ora pro nobis.
Sancte Nicolae, ora pro nobis.
Omnes sancti Pontífices et Confessores, orate pro nobis.
Omnes sancti Doctóres, orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro nobis.
Sancte Benedicte, ora pro nobis.
Sancte Bernarde, ora pro nobis.
Sancte Dominice, ora pro nobis.
Sancte Francisce, ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdótes et Levitæ, orate pro nobis.
Omnes sancti Monachi et Eremitæ, orate pro nobis.
Sancta María Magdaléna, ora pro nobis.
Sancta Agatha, ora pro nobis.
Sancta Lúcia, ora pro nobis.
Sancta Agnes, ora pro nobis.
Sancta Cæcília, ora pro nobis.
Sancta Catharína, ora pro nobis.
Sancta Anastasia, ora pro nobis.
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ, orate pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercedite pro nobis.
Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētāja, lūdz par mums!
Svētā jaunavu Jaunava, lūdz par mums!
Svētais Miķeli, lūdz par mums!
Svētais Gabriēl, lūdz par mums!
Svētais Rafaēl, lūdz par mums!
Visi svētie eņģeļi un erceņģeļi, lūdziet par mums!
Visi svētie svētīgo garu kori, lūdziet par mums!
Svētais Jāni Kristītāj, lūdz par mums!
Svētais Jāzep, lūdz par mums!
Visi svētie patriarhi un pravieši, lūdziet par mums!
Svētais Pēteri, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, lūdz par mums!
Svētais Andrej, lūdz par mums!
Svētais Jēkab, lūdz par mums!
Svētais Jāni, lūdz par mums!
Svētais Tom, lūdz par mums!
Svētais Jēkab, lūdz par mums!
Svētais Filip, lūdz par mums!
Svētais Bartolomej, lūdz par mums!
Svētais Matej, lūdz par mums!
Svētais Sīmani, lūdz par mums!
Svētais Tadej, lūdz par mums!
Svētais Matīs, lūdz par mums!
Svētais Barnaba, lūdz par mums!
Svētais Lūkas, lūdz par mums!
Svētais Mark, lūdz par mums!
Visi svētie apustuļi un evaņģelisti, lūdziet par mums!
Visi svētie Kunga mācekļi, lūdziet par mums!
Visi svētie nevainīgie bērni, lūdziet par mums!
Svētais Stefan, lūdz par mums!
Svētais Laurencij, lūdz par mums!
Svētais Vincent, lūdz par mums!
Svētie Fabiān un Sebastiān, lūdziet par mums!
Svētie Jāni un Pāvil, lūdziet par mums!
Svētie Kosma un Damiān, lūdziet par mums!
Svētie Gervāzij un Protāzij, lūdziet par mums!
Visi svētie mocekļi, lūdziet par mums!
Svētais Silvestr, lūdz par mums!
Svētais Gregor, lūdz par mums!
Svētais Ambrozij, lūdz par mums!
Svētais Augustīn, lūdz par mums!
Svētais Hieronīm, lūdz par mums!
Svētais Mārtiņ, lūdz par mums!
Svētais Nikolaj, lūdz par mums!
Visi svētie bīskapi un apliecinātāji, lūdziet par mums!
Visi svētie Baznīcas mācītāji, lūdziet par mums!
Svētais Antonij, lūdz par mums!
Svētais Benedikt, lūdz par mums!
Svētais Bernard, lūdz par mums!
Svētais Dominik, lūdz par mums!
Svētais Francisk, lūdz par mums!
Visi svētie priesteri un levīti, lūdziet par mums!
Visi svētie mūki un vientuļi, lūdziet par mums!
Svētā Marija Magdalēna, lūdz par mums.
Svētā Agate, lūdz par mums!
Svētā Lūcija, lūdz par mums!
Svētā Agnese, lūdz par mums!
Svētā Cecīlija, lūdz par mums!
Svētā Katrīna, lūdz par mums!
Svētā Anastasija, lūdz par mums!
Visas svētās jaunavas un atraitnes, lūdziet par mums!
Visi Dieva svētie un svētās, aizbildiniet mūs!
Propítius esto, parce nos, Dómine.
Propítius esto, exáudi nos, Dómine.
Ab omni malo, líbera nos, Dómine.
Ab omni peccáto, líbera nos, Dómine.
Ab ira tua, líbera nos, Dómine.
A subitanea et improvisa morte, líbera nos, Dómine.
Ab insídiis diáboli, líbera nos, Dómine.
Ab ira et ódio et omni mala voluntáte, líbera nos, Dómine.
A spíritu fornicationis, líbera nos, Dómine.
A fulgure et tempestáte, líbera nos, Dómine.
A flagello terræmotus, líbera nos, Dómine.
A peste, fame et bello, líbera nos, Dómine.
A morte perpétua, líbera nos, Dómine.
Per mystérium sanctæ Incarnationis tuæ, líbera nos, Dómine.
Per advéntum tuum, líbera nos, Dómine.
Per nativitatem tuam, líbera nos, Dómine.
Per baptísmum et sanctum ieiunium tuum, líbera nos, Dómine.
Per crucem et passiónem tuam, líbera nos, Dómine.
Per mortem et sepulturam tuam, líbera nos, Dómine.
Per sanctam resurrectiónem tuam, líbera nos, Dómine.
Per admirábilem ascensionem tuam, líbera nos, Dómine.
Per advéntum Spíritus Sancti Paracliti, líbera nos, Dómine.
In die judícii, líbera nos, Dómine.
Esi mums žēlīgs, saudzi mūs, Kungs!
Esi mums žēlīgs, uzklausi mūs, Kungs!
No visa ļauna atpestī mūs Kungs!
No ikviena grēka atpestī mūs Kungs!
No Tavām dusmām atpestī mūs Kungs!
No ātras un negaidītas nāves atpestī mūs Kungs!
No ļaunā gara viltības atpestī mūs Kungs!
No dusmām, ienaida un ikvienas ļaunas gribas atpestī mūs Kungs!
No nešķīstības gara atpestī mūs Kungs!
No zibens un negaisa atpestī mūs Kungs!
No zemestrīces soda atpestī mūs Kungs!
No mēra, bada un kara atpestī mūs Kungs!
No mūžīgās nāves atpestī mūs Kungs!
Ar savas svētās iemiesošanās noslēpumu atpestī mūs Kungs!
Ar savu atnākšanu atpestī mūs Kungs!
Ar savu piedzimšanu atpestī mūs Kungs!
Ar savu kristību un svēto gavēni atpestī mūs Kungs!
Ar savu krustu un ciešanām atpestī mūs Kungs!
Ar savu nāvi un apbedīšanu atpestī mūs Kungs!
Ar savu svēto augšāmcelšanos atpestī mūs Kungs!
Ar savu brīnišķo debesīs uzkāpšanu atpestī mūs Kungs!
Ar Svētā Gara, Iepriecinātāja, atnākšanu atpestī mūs Kungs!
Tiesas dienā atpestī mūs Kungs!
Peccatóres, te rogamus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos.
Ut nobis indúlgeas, te rogamus, audi nos.
Ut ad veram pænitentiam nos perducere digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut domnum Apostolicum et omnes ecclesiásticos ordines in sancta religióne conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut régibus et princípibus christiánis pacem et veram concórdiam donare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut cuncto pópulo christiáno pacem et unitátem largíri digneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnes errantes ad unitátem Ecclésiæ revocare, et infidéles univérsos ad Evangélii lumen perducere digneris, te rogamus, audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servítio confortare et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria erigas, te rogamus, audi nos.
Ut ómnibus benefactoribus nostris sempitérna bona retríbuas, te rogamus, audi nos.
Ut ánimas nostras, fratrum, propinquorum et benefactórum nostrórum ab ætérna damnatióne eripias, te rogamus, audi nos.
Ut fructus terræ dare et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut ómnibus fidélibus defunctis réquiem ætérnam donare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.
Mēs, grēcinieki, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūs saudzētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mums sodu atlaistu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūs pie patiesas gandarīšanas vestu,
Ka Tu savu svēto Baznīcu valdītu un uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu apustulisko virsganu un visas Baznīcas kārtas svētajā ticībā uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu svētās Baznīcas ienaidniekus pazemotu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu kristīgajiem karaļiem un valdniekiem mieru un patiesu saskaņu dotu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visai kristīgai tautai mieru un vienprātību dāvātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visus, kas maldās, pie Baznīcas vienības atpakaļ sauktu un visus neticīgos pie Evaņģēlija gaismas vestu,
Ka Tu mūs savā svētajā kalpošanā stiprinātu un uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūsu sirdīs ilgas pēc debesu lietām modinātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visiem mūsu labdariem ar mūžīgiem labumiem atmaksātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu mūsu, mūsu brāļu, radu un labdaru dvēseles no mūžīgās pazušanas pasargātu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka tu zemei augļus dotu un uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Ka Tu visiem nomirušiem ticīgajiem mūžīgo mieru dāvātu,
Ka Tu mūs uzklausītu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Dieva Dēls, Tevi lūdzam, uzklausi mūs!
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Kungs, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Pater noster …
(Ps. 69) Deus, in adjutórium meum inténde: * Dómine, ad adjuvándum me festína.
Confundántur et revereántur, * qui quærunt ánimam meam.
Avertántur retrórsum, et erubéscant, * qui volunt mihi mala.
Avertántur statim erubescéntes, * qui dicunt mihi: Euge, euge.
Exsúltent et læténtur in te omnes qui quærunt te, * et dicant semper: Magnificétur Dóminus: qui díligunt salutáre tuum.
Ego vero egénus, et pauper sum: * Deus, ádjuva me.
Adjútor meus, et liberátor meus es tu: * Dómine, ne moréris.
Glória Patri …V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperántes in te.
V. Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis.
R. A facie inimíci.
V. Nihil proficiat inimícus in nobis.
R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis.
V. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis.
R. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.
V. Orémus pro Pontífice nostro N.
R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus.
V. Orémus pro benefactoribus nostris.
R. Retribuere dignáre, Dómine, ómnibus, nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam ætérnam. Amen.
V. Orémus pro fidélibus defunctis.
R. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis.
V. Requiéscant in pace.
R. Amen.
V. Pro frátribus nostris absentibus.
R. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperántes in te.
V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.
R. Et de Sion tuére eos.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Tēvs mūsu …
(69. psalms) Dievs, steidzies mani atbalstīt, Kungs, nekavējies man palīdzēt.
Lai apmulst un kļūst apkaunoti, kas tīko pēc manas dvēseles.
Lai griežas atpakaļ un nosarkst tie, kas vēl man ļaunu.
Lai steidzīgi atkāpjas kaunā tie, kas man saka: Lūk, lūk!
Lai gavilē un priecājas Tevī visi, kas Tevi meklē; un tie, kas Tavas palīdzības ilgojas, lai vienmēr saka: Augsta slava Kungam!
Bet es esmu nabags un noskumis, palīdzi man, Dievs!
Tu esi mans palīgs un mans glābējs, Kungs, nekavējies!
Gods lai ir …
Pasargi savus kalpus,
Man Dievs, kas cer uz Tevi.
Kungs, esi mums stipra pils
Pret ienaidnieku.
Lai ienaidnieks neko nespēj pret mums,
Un noziedzības dēls lai neuzdrošinās mums kaitēt.
Kungs, neizturies pret mums pēc mūsu grēkiem,
Un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem.
Lūgsimies par mūsu Sv. Tēvu N.
Kungs lai sarga un uztur viņu: lai dara viņu laimīgu šinī dzīvē un nenodod viņu viņa ienaidnieku varā.
Lūgsimies par mūsu labdariem.
Kungs, sava vārda dēļ žēlīgi atlīdzini visiem mūsu labdariem ar mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Lūgsiemies par mirušiem kristīgajiem.
Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.
Lai viņi dus mierā.
Āmen.
Lūgsimies par mūsu klāt neesošajiem brāļiem.
Pasargi, mans Dievs, savus kalpus, kas cer uz Tevi.
Kungs, sūti viņiem palīdzību no svētnīcas.
Un no Sionas aizstāvi viņus.
Kungs, uzklausi manu lūgšanu.
Un mans sauciens, lai aizsniedz Tevi.
Kungs lai ir ar jums.
Un ar tavu garu.
Orémus
Deus, cui próprium est miseréri semper et parcere: súscipe deprecatiónem nostram, ut nos, et omnes fámulos tuos, quos delictórum caténa constringit, miserátio tuæ pietátis cleménter absolvat.
Exáudi, quæsumus, Dómine, súpplicum preces, et confitentium tibi parce peccátis: ut páriter nobis indulgéntiam tribuas benígnus et pacem.Ineffábilem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cleménter osténde: ut simul nos et a peccátis ómnibus exuas, et a pœnis, quas pro his meremur, eripias.
Deus, qui culpa offenderis, pœniténtia placaris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice; et flagélla tuæ iracundiæ, quæ pro peccátis nostris meremur, avérte.
Omnípotens sempitérne Deus, miserére famulo tuo Pontífici nostro N., et dírige eum secúndum tuam clementiam in viam salútis æternæ: ut, te donante, tibi placita cupiat, et tota virtúte perficiat.
Deus, a quo sancta desidéria, recta consília et justa sunt ópera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et, hóstium sublata formidine, témpora sint, tua protectióne, tranquilla.
Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nóstrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus, et mundo corde placeamus.
Fidélium, Deus, ómnium Conditor et Redémptor, animábus famulórum famulárumque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optaverunt, piis supplicatiónibus consequantur.
Actiónes nostras, quæsumus, Dómine, aspirando prævéni et adjuvando proséquere: ut cuncta nostra orátio et operatio a te semper incipiat, et per te cœpta finiatur.
Omnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmque misereris quos tuos fide et ópere futuros esse prænoscis: te súpplices exoramus; ut, pro quibus effúndere preces decrevimus, quosque vel præsens sæculum adhuc in carne retinet vel futúrum jam exutos córpore, suscépit, intercedentibus ómnibus Sanctis tuis, pietátis tuæ clementia, ómnium delictórum suórum véniam consequantur.
Per Dóminum
Dómine, exáudi
V. Exáudiat nos omnípotens et miséricors Dóminus.
R. Amen.
V. Et fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
R. Amen.
Lūgsimies:
Dievs, Tavā dabā ir vienmēr apžēloties un saudzēt: uzņem mūsu sirsnīgo lūgšanu, lai mūs un visus Tavus kalpus, ko saista grēku važas, Tava žēlsirdīgā mīlestība žēlīgi atbrīvo.
Uzklausi, mēs Tevi lūdzam, Kungs, mūsu pazemīgās lūgšanas un nesodi par grēkiem, kuros mēs atzīstamies, bet gan savā labsirdībā dāvini mums piedošanu un mieru.
Kungs, žēlīgi parādi mums savu neizsakāmo žēlsirdību, lai atbrīvotu mūs no visiem mūsu grēkiem un reizē izglābtu mūs no sodiem, ko par tiem nopelnām.
Dievs, kas ar grēku tiec apvainots un ar gandarīšanu nolūgts, žēlīgi vērs savu skatu uz savas tautas pazemīgo lūgšanu un novērs savu dusmu rīkstes, ko mēs pelnām ar saviem grēkiem.
Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par savu kalpu, mūsu pāvestu N., un savā laipnībā vadi viņu pa mūžīgās laimības ceļu: dod viņam ar Tavu žēlastību censties pēc tā, kas Tev labpatīk, un to visiem spēkiem izpildīt.
Dievs, no kura nāk ikviena svēta griba, ikviena īsta apņemšanās un taisni darbi, dod saviem kalpiem to mieru, ko pasaule nespēj dot, lai mūsu sirdis būtu uzticīgas Taviem baušļiem un mūsu laiki, atbrīvoti no ienaidnieku briesmām, Tavā aizsardzībā būtu mierīgi.
Šķīstī, Kungs, ar Svētā Gara uguni mūsu nieres un mūsu sirdi, lai mēs ar šķīstu miesu Tev kalpotu un ar tīru sirdi Tev patiktu.
Dievs, visu ticīgo Radītāj un Pestītāj, dod savu kalpu un kalpoņu dvēselēm visu grēku piedošanu, lai ar sirsnīgām aizlūgšanām viņas saņemtu soda atlaišanu, pēc kā viņas vienmēr ilgojās.
Kungs, mēs lūdzam Tevi, ierosini mūsu darbus ar savu iedvesmu un veicini tos ar savu palīdzību, lai ikviena mūsu lūgšana un darbība vienmēr izietu no Tevis un ar Tevi tiktu pabeigta.
Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, kas esi dzīvo un mirušo Kungs un apžēlojies par visiem, par kuriem Tu zini, ka tie ar ticību un darbiem būs Tavi, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, lai ar Tavu bezgalīgo žēlsirdību, uz visu Tavu svēto aizlūgumu, visu savu grēku piedošanu panāktu tie, par kuriem mēs esam apņēmušies lūgties un kurus vai nu šī laicīgā dzīve vēl aiztur miesā, vai arī tie, brīvi no zemes važām, ir jau uzņemti mūžībā, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu …
Kungs lai ir ar jums.
Un ar tavu garu.
Lai mūs uzklausa visspēcīgais un žēlsirdīgais Kungs.
Un ticīgo dvēseles lai dus mierā.
Āmen.
Šis ieraksts tika publicēts Lieldienas, Liturģiskais_gads. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

4 Responses to Mazās litānijas: “Krysta dīnas” un Debesskāpšanas vigilija

 1. Antons Mežeckis saka:

  Paldies, ļoti labs un informatīvs raksts! Piedodiet, brīvā asociācija par tradīciju atcelšanu reformas dēļ:

  Mihails Bulgakovs. Suņa sirds. Vienkārši ģeniāla filma, kas precīzi seko tekstam.

  Преображенский: Почему убрали ковёр с парадной лестницы? М? Что, Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?…

  Patīk

 2. Pie šīs publikācijas labi iederīgs attēls: priesteris upurē tradicionālo Sv. Misi Sv. Jāņa Marijas Viannē sirds relikvijas priekšā (2.05.2016.):

  Patīk

 3. Atbalsojums: Atceries, cilvēk, ka tu esi pīšļi un par pīšļiem atkal kļūsi | Una Voce Latvija

 4. Atbalsojums: Tradicionālā svētdienas Sv. Mise Ogrē 2021. g. 25. aprīlī | Una Voce Latvija

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s