“Tenebrae” dievkalpojumi (1)

Noklikšķināt, lai palielinātu afišu.

Lielās Nedēļas vidū, trešdienas, 17. aprīļa vakarā, plkst. 20.00, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā nu jau otro gadu pēc kārtas Schola Sancti Meinardi un kamerkora Versija dziedātāji piedalās dievkalpojumā, sauktā Tenebrae (latg. Tumseibas, poļu Ciemna Jutrznia,vācu Karmette), ar kuru iesākas Trīs Svētās dienas (Triduum sacrum) pirms Lieldienām. Par šī dievkalpojuma īpatnībām, īpaši izceļot lasījumus no pravieša Jeremijas Raudu dziesmām, rakstījām jau pērn. Tenebrae dievkalpojumu īpašā vieta Baznīcas kalendārā un tekstu teoloģiskā bagātība iedvesmojusi arī komponistus – no renesanses meistariem līdz pat mūsdienu skaņražiem. Arī mūsu M. Celminskis komponējis Tenebrae responsorijus. Šīs viņa droši vien nepublicētās kompozīcijas apzināt, izpētīt un varbūt arī iestudēt varētu būt godpilns uzdevums Baznīcas mūziķiem Latvijā. Šajā reizē daži no responsorijiem būs dzirdami renesanses komponistu Markantonio Indžeņeri (1535.–1592.), Orlando di Laso (1530.–1594.), Lodoviko Grosi da Viadanas (1560.–1627.), kā arī baroka pārstāvja Antonio Marijas Pakjoni (1654.–1738.) veidotajā muzikālajā ietērpā. Bet vairums tekstu izskanēs gregorisko dziedājumu veidā.

Baznīcā būs pieejamas grāmatiņas ar tekstu tulkojumiem. Lai varētu labāk sagatavoties dalībai Tenebrae dievkalpojumā, īsi apskatīsim šeit dziedamos psalmus un responsorijus.

Ne tikai šajā dienā, bet visu gadu Kanonisko stundu dievkalpojumi sastāv galvenokārt no psalmiem. Arī šajos – iepriekšējā vakarā anticipētajos – Lielās Ceturtdienas Matutīnā un Laudēs. Taču visa Vecā Derība, praviešu grāmatas un psalmi jo īpaši, pirmtēlos pasludina Mesijas – Kristus atnākšanu un visu Viņa veicamo cilvēces pestīšanas darbu, kā Viņš pats to apliecina: “Jāpiepildās, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā un praviešos, un psalmos.” (Lk. 24:44); tāpēc šie teksti likumsakarīgi veido kristieša lūgšanu augu gadu. Tenebrae dievkalpojumos Baznīca īpaši apcer Kristus ciešanas un konkrēti šajā dienā – Kristus apcietināšanu un notikumus tieši pirms tās (Jūdas nodevību, Pēdējās Vakariņas, lūgšanu Olīvdārza kalnā).  Lai psalmu teksti dievlūdzējus uzrunātu tieši šādā aspektā, par antifonām izvēlēti attiecīgo psalmu īpaši zīmīgi panti.

Šajā Matutīnā psalmi ņemti Sv. Rakstos esošajā secībā. Kā pirmais tiek dziedāts 68. psalms, kurš ir pats garākais šajā vakarā.

68. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Zelus domus tuae comedit me, et oppróbria exprobrántium tibi cecidérunt super me. Antifona. Dedzība par Tavu namu mani saēd, un to nievas, kas nievā Tevi, ir kritušas uz mani.

68. Psalms

1 Salvum me fac, Deus: * quóniam intravérunt aquæ usque ad ánimam meam.
2  Infíxus sum in limo profúndi: * et non est substántia.
3  Veni in altitúdinem maris: * et tempéstas demérsit me.
4  Laborávi clamans, raucæ factæ sunt fauces meæ: * defecérunt óculi mei, dum spero in Deum meum.
5  Multiplicáti sunt super capíllos cápitis mei, * qui odérunt me gratis.
6  Confortáti sunt qui persecúti sunt me inimíci mei injúste: * quæ non rápui, tunc exsolvébam.
7  Deus, tu scis insipiéntiam meam: * et delícta mea a te non sunt abscóndita.
8  Non erubéscant in me qui exspéctant te, Dómine, * Dómine virtútum
9  Non confundántur super me * qui quærunt te, Deus Israël.
10  Quóniam propter te sustínui oppróbrium: * opéruit confúsio fáciem meam.
11  Extráneus factus sum frátribus meis, * et peregrínus fíliis matris meæ.
12  Quóniam zelus domus tuæ comédit me: * et oppróbria exprobrántium tibi cecidérunt super me.
13  Et opérui in jejúnio ánimam meam: * et factum est in oppróbrium mihi.
14  Et pósui vestiméntum meum cilícium: * et factus sum illis in parábolam.
15  Advérsum me loquebántur, qui sedébant in porta: * et in me psallébant qui bibébant vinum.
16  Ego vero oratiónem meam ad te, Dómine: * tempus benepláciti, Deus.
17  In multitúdine misericórdiæ tuæ exáudi me, * in veritáte salútis tuæ:
18  Eripe me de luto, ut non infígar: * líbera me ab iis, qui odérunt me, et de profúndis aquárum.
19  Non me demérgat tempéstas aquæ, neque absórbeat me profúndum: * neque úrgeat super me púteus os suum.
20  Exáudi me, Dómine, quóniam benígna est misericórdia tua: * secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspice in me.
21  Et ne avértas fáciem tuam a púero tuo: * quóniam tríbulor, velóciter exáudi me.
22  Inténde ánimæ meæ, et líbera eam: * propter inimícos meos éripe me.
23  Tu scis impropérium meum, et confusiónem meam, * et reveréntiam meam.
24  In conspéctu tuo sunt omnes qui tríbulant me: * impropérium exspectávit cor meum, et misériam.
25  Et sustínui qui simul contristarétur, et non fuit: * et qui consolarétur, et non invéni.
26  Et dedérunt in escam meam fel: * et in siti mea potavérunt me acéto.
27  Fiat mensa eórum coram ipsis in láqueum, * et in retributiónes, et in scándalum.
28  Obscuréntur óculi eórum ne vídeant: * et dorsum eórum semper incúrva.
29  Effúnde super eos iram tuam: * et furor iræ tuæ comprehéndat eos.
30  Fiat habitátio eórum desérta: * et in tabernáculis eórum non sit qui inhábitet.
31  Quóniam quem tu percussísti, persecúti sunt: * et super dolórem vúlnerum meórum addidérunt.
32  Appóne iniquitátem super iniquitátem eórum: * et non intrent in justítiam tuam.
33  Deleántur de libro vivéntium: * et cum justis non scribántur.
34
  Ego sum pauper et dolens: * salus tua, Deus, suscépit me.
35  Laudábo nomen Dei cum cántico: * magnificábo eum in laude:
36  Et placébit Deo super vítulum novéllum: * córnua producéntem et úngulas.
37  Vídeant páuperes et læténtur: * quærite Deum, et vivet ánima vestra.
38  Quóniam exaudívit páuperes Dóminus: * et vinctos suos non despéxit.
39  Laudent illum cæli et terra, * mare et ómnia reptília in eis.
40  Quóniam Deus salvam fáciet Sion: * et ædificabúntur civitátes Juda.
41  Et inhabitábunt ibi, * et hereditáte acquírent eam.
42  Et semen servórum ejus possidébit eam: * et qui díligunt nomen ejus, habitábunt in ea.
Palīdzi man, ak, Dievs, jo ūdeņi apdraud manu dzīvību!
Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata;
Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens straume draud mani aizskalot projām.
Es esmu piekusis kliedzot, mana rīkle ir aizsmakusi, manas acis ir izdzisušas, gaidīdamas uz manu Dievu.
Vairāk nekā matu uz manas galvas ir to, kas mani bez vainas ienīst;
stipri ir tie, kas vajā mani, mani ienaidnieki; ko es nemaz neesmu nolaupījis, tas man jāatlīdzina.
Dievs, Tu gan zini manu neprātu, un mani pārkāpumi nav Tev apslēpti.
Lai manis dēļ nesarkst aiz kauna tie, kas uz Tevi cer, ak, Kungs, ak, Kungs Cebaot!
Lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas Tevi meklē, Israēla Dievs!
Jo Tevis dēļ es nesu negodu, Tevis dēļ manu vaigu klāj kauns.Es esmu kļuvis svešs saviem brāļiem un svešinieks savas mātes bērniem.
Jo dedzība Tava nama dēļ mani ir saēdusi un Tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani.
Un gavēdams es šķīstīju savu dvēseli, un tas kļuva man par apsmieklu.
Es uzvilku sev par sēru apģērbu maisu, bet es kļuvu viņiem par zobgalīgu sakāmvārdu.
Par mani tenko tie, kas sēž vārtos, par mani dzied vīna dzērēji.
Bet es Tevi lūdzu, Kungs, laikā, kad Tev tas labpatiktu; ak, Dievs,
uzklausi mani Savā lielajā žēlsirdībā, Savā uzticīgajā palīdzībā!
Izvelc mani no dūņām, lai es nenogrimstu, izglāb mani no tiem, kas ienīst mani un no ūdens dziļumiem,
lai ūdens viļņi mani neapklāj, nedz aprij mani  dzelme, nedz apdraud mani atvara mute.
Paklausi mani, Kungs, jo labestīga ir Tava žēlsirdība; pēc Savas apžēlošanas pilnības uzlūko mani.
Un nenovērs Savu vaigu no Sava kalpa, jo man ir bēdas, paklausi mani drīz!
Tuvojies manai dvēselei un atpestī to, izglāb mani manu ienaidnieku dēļ!
Tu zini manu kaunu un manu negodu, un manu apsmieklu;
Tava vaiga priekšā ir visi, kas man dara pāri. Negodu sagaidīja mana sirds, un postu.
Un es cerēju uz līdzjūtību, bet velti, un uz mierinātāju, bet to neatrodu.
Un viņi man deva ēst žulti, un manās slāpēs viņi mani dzirdināja ar etiķi.
Lai viņu galds kļūst viņiem par cilpu un par atmaksu, un par slazdu!
Lai viņu acis tiek aptumšotas, ka viņi neredz, un lai viņu mugura vienmēr līka!
Izgāz pār viņiem Savu bardzību, un lai viņus ķer Tavu dusmu kvēle!
Viņu nometnes lai top par kailu tukšumu, viņu teltīs lai neviens nedzīvo,
jo viņi vajā to, ko Tu esi sitis, un vairo tā sāpes, ko Tu esi ievainojis.
Lai tiem krājas noziegums pie nozieguma, ka viņi netiek pie Tavas taisnības!
Lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus nepieraksta pie taisnajiem!
Bet es esmu nonīcis un pilns sāpju, Tava palīdzība, ak, Dievs, lai mani uztur!
Es slavēšu Dieva Vārdu ar dziesmu un godināšu Viņu slavēdams.
Un tas Dievam patiks labāk nekā jauns vērsis ar ragiem un šķeltiem nagiem.
Lai redz nabagi un priecājas; meklējiet Dievu, un jūsu dvēsele dzīvos,
jo Kungs uzklausa nabagus un nenicina Savus sagūstītos.
Lai Viņu slavē debess un zeme, jūras un viss, kas tur kustas!
Jo Dievs atpestīs Ciānu, un tiks uzceltas Jūdas pilsētas,
un ļaudis tur mājos un iegūs tās mantojumā.
Un Viņa kalpu dzimums tās iemantos, un, kas Viņa Vārdu mīl, tie tur dzīvos.

Par to Sv. Roberts Bellarmīns (1542.–1641.) raksta: “Mūsu Kunga Jēzus Kristus Ciešanu stāsts Evaņģēlijos ļoti maz pieskaras Viņa ciešanu skaudrumam, jo evaņģēlisti vēlējās parādīt, ka Viņš tās uzņēmās labprātīgi un izturēja ar vislielāko pacietību. Bet tā kā pasaulei pienākas zināt, ka Kristus ciešanas bija neizmērojami lielas, un no tā mācīties, cik daudz tā nepelnīti ir saņēmusi no Pestītāja, Svētajam Garam labpatika jau ilgi pirms pašiem notikumiem atklāt praviešiem, cik lielas būs Kristus ciešanas, lai viņi kā uzticami un ārpus jebkādām aizdomām stāvoši liecinieki vēstītu to mums. Isajs daudz par to rakstīja, tāpat Jeremijs, bet neviens tik daudz kā Dāvids.” “Psalmu uzrakstīja Dāvids, kad viņa paša dēls Absaloms vajāja viņu. Tas attiecas uz Kristu un apraksta dažādus Viņa ciešanu notikumus, ” raksta abats Geranžē (1805.–1975.). Kad Jēzus izdzina tirgotājus no svētnīcas, ” Tad Viņa mācekļi atminējās, ka ir rakstīts: Centība par Tavu namu mani iznīcina” (Jņ. 2:17). Šis citāts no 68. psalma ir arī 1. antifonas tekstā šajā dievkalpojumā. Citā pantā Dāvids pravieto Krustā sišanas notikumus: “Tie ielika manā ēdienā žulti, un manās slāpēs tie dzirdināja mani ar etiķi.” Šis teksts atrodams Pūpolsvētdienas Sv. Mises ofertorija dziedājumā.

69. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Avertántur retrórsum et erubéscant, qui cógitant mihi mala. Antifona. Lai griežas atpakaļ un nosarkst tie, kas vēl man ļaunu.

69. Psalms

1 Deus, in adjutórium meum inténde : * Dómine ad adjuvándum me festína.
2 Confundántur et revereántur, * qui quærunt ánimam meam.
3 Avertántur retrórsum, et erubéscant, * qui volunt mihi mala.
4 Avertántur statim erubescéntes, * qui dicunt mihi : Euge, euge.
5 Exsúltent et læténtur in te omnes qui quærunt te, * et dicant semper : Magnificétur Dóminus : qui díligunt salutáre tuum.
6 Ego vero egénus, et pauper sum : * Deus, ádjuva me.
7 Adjútor meus, et liberátor meus es tu : * Dómine, ne moréris.
Dievs, steidzies mani atbalstīt; Kungs, nekavējies man palīdzēt.
Lai apmulst un kļūst apkaunoti, kas tīko pēc manas dvēseles.
Lai griežas atpakaļ un nosarkst tie, kas vēl man ļaunu.
Lai steidzīgi atkāpjas kaunā tie, kas izsmiedami man saka: lūk, lūk!
Lai gavilē un priecājas Tevī visi, kas Tevi meklē; un tie, kas Tavas palīdzības ilgojas, lai vienmēr saka: Augsta slava Kungam.
Bet es esmu nabags un noskumis, palīdzi man, Dievs!
Tu esi mans palīgs un mans glābējs, Kungs, nekavējies!

Sekojošā – un daudz īsākā – 69. psalma sākuma vārdi “Lai Tev labpatīk, Dievs, mani izglābt, Kungs, steidzies man palīgā!” atskan visu Kanonisko stundu dievkalpojumu sākumā, – izņemot šīs trīs dienas.

70. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Deus meus, éripe me de manu peccatóris.
Antifona. Mans Dievs, izrauj mani no grēcinieka rokas.

70. Psalms

In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum : * in justítia tua líbera me, et éripe me.
2 Inclína ad me aurem tuam, * et salva me.
3 Esto mihi in Deum protectórem, et in locum munítum : * ut salvum me fácias.
4 Quóniam firmaméntum meum, * et refúgium meum es tu.
5 Deus meus, éripe me de manu peccatóris, * de manu contra legem agéntis et iníqui :
6 Quóniam tu es patiéntia mea, Dómine : * Dómine, spes mea a juventúte mea.
7 In te confirmátus sum ex útero : * de ventre matris meæ tu es protéctor meus.
8 In te cantátio mea semper : * tamquam prodígium factus sum multis : et tu adjútor fortis.
9 Repleátur os meum laude, ut cántem glóriam tuam : * tota die magnitúdinem tuam.
10 Ne projícias me in témpore senectútis : * cum defécerit virtus mea, ne derelínquas me.
11 Quia dixérunt inimíci mei mihi : * et qui custodiébant ánimam meam, consílium fecérunt in unum.
12 Dicéntes : Deus derelíquit eum, persequímini, et comprehéndite eum : * quia non est qui erípiat.
13 Deus ne elongéris a me : * Deus meus, in auxílium meum réspice.
14
Confundántur, et defíciant detrahéntes ánimæ meæ : * operiántur confusióne, et pudóre qui quærunt mala mihi.
15 Ego autem semper sperábo : * et adjíciam super omnem laudem tuam.
16 Os meum annuntiábit justítiam tuam : * tota die salutáre tuum.
17 Quóniam non cognóvi litteratúram, introíbo in poténtias Dómini : * Dómine, memorábor justítiæ tuæ solíus.
18 Deus, docuísti me a juventúte mea : * et usque nunc pronuntiábo mirabília tua.
19 Et usque in senéctam et sénium : * Deus, ne derelínquas me,
20 Donec annúntiem bráchium tuum * generatióni omni, quæ ventúra est :
21 Poténtiam tuam, et justítiam tuam, Deus, usque in altíssima, quæ fecísti magnália : * Deus, quis símilis tibi?
22 Quantas ostendísti mihi tribulatiónes multas et malas : et convérsus vivificásti me : * et de abyssis terræ íterum reduxísti me:
23 Multiplicásti magnificéntiam tuam : * et convérsus consolátus es me.
24 Nam et ego confitébor tibi in vasis psalmi veritátem tuam : * Deus, psallam tibi in cíthara, Sanctus Israël.
25 Exsultábunt lábia mea cum cantávero tibi : * et ánima mea, quam redemísti.
26 Sed et lingua mea tota die meditábitur justítiam tuam : * cum confúsi et revériti fúerint, qui quærunt mala mihi.
Uz Tevi, Kungs, es paļaujos, nekritīšu kaunā nemūžam. Atbrīvo mani Savā taisnībā un atsvabini mani!
Piegriez man Savu ausi un glāb mani!
Esi man par Dievu, pie kā patverties, un par stipro pili, kas lai mani pasargātu,
Jo mana pils, un mans patvērums esi Tu.
Mans Dievs, izglāb mani no bezdievja rokas, un no likumpārkāpēja un netaisnā!
Jo Tu esi mana izturība, Kungs, mana cerība no pašas manas jaunības.
Uz Tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mani pasargājis.
Par Tevi es dziedšu vienmēr. Par ērmu esmu bijis daudziem, bet Tu – mans stiprais palīgs!
Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, lai dziedu par Tavu godību, augu dienu – par Tavu diženumu.
Nepamet mani vecuma dienās, neatstāj mani, kad spēks man zūd!
Jo mani ienaidnieki jau ved sarunas, un tie, kas man novēl nāvi, jau apspriežas kopā,
sacīdami: “Dievs viņu ir atstājis. Vajājiet un sagrābiet viņu, jo viņam nav glābēja!”
Dievs, neesi tālu no manis! Mans Dievs, steidzies man palīgā!
Lai krīt kaunā, lai iet bojā, kas ienīst manu dvēseli; lai tērpjas kaunā un negodā, kas meklē manu nelaimi!
Bet es cerēšu pastāvīgi un vairošu Tavu slavu.

70. psalms slavina paļāvību Dieva gribai, iesākoties ar šādiem vārdiem: “Pie Tevis, Kungs es patveros, lai nekļūtu es kaunā mūžam.” Ar šiem vārdiem noslēdzas svētku himna Te Deum laudamus. Antifonai izvēlētais teksts varētu būt Kristus lūgšanas vārdi Tēvam Ģetzemanes dārzā: “Mans Dievs, jel izrauj mani no netaisnīgā rokas!” Bet arī cerība uz augšāmcelšanos: “Tu liki man redzēt daudz bēdu un ļauna, Tu darīsi mani atkal dzīvu, un atkal izcelsi mani no zemes dziļumiem.”

71. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Liberávit Dóminus * páuperem a poténte, et ínopem, cui non erat adjútor.
Antifona. Kungs atbrīvos nabagu no varenā un vājo, kam nav palīga.

71. Psalms

1 Deus, judícium tuum regi da: * et justítiam tuam fílio regis.
2 Judicáre pópulum tuum in justítia, * et páuperes tuos in judício.
3 Suscípiant montes pacem pópulo: * et colles justítiam.
4 Judicábit páuperes pópuli, et salvos fáciet fílios páuperum: * et humiliábit calumniatórem.
5 Et permanébit cum sole, et ante lunam, * in generatióne et generatiónem.
6 Descéndet sicut plúvia in vellus: * et sicut stillicídia stillántia super terram.
7 Oriétur in diébus ejus justítia, et abundántia pacis: * donec auferátur luna.
8 Et dominábitur a mari usque ad mare: * et a flúmine usque ad términos orbis terrárum.
9 Coram illo prócident Æthíopes: * et inimíci ejus terram lingent.
10 Reges Tharsis, et ínsulæ múnera ófferent: * reges Arabum et Saba dona addúcent.
11 Et adorábunt eum omnes reges terræ: * omnes Gentes sérvient ei:
12 Quia liberábit páuperem a poténte: * et páuperem, cui non erat adjútor.
13 Parcet páuperi et ínopi: * et ánimas páuperum salvas fáciet.
14 Ex usúris et iniquitáte rédimet ánimas eórum: * et honorábile nomen eórum coram illo.
15 Et vivet, et dábitur ei de auro Arábiæ, et adorábunt de ipso semper: * tota die benedícent ei.
16 Et erit firmaméntum in terra in summis móntium, superextollétur super Líbanum fructus ejus: * et florébunt de civitáte sicut fœnum terræ.
17 Sit nomen ejus benedíctum in sæcula: * ante solem pérmanet nomen ejus.
18 Et benedicéntur in ipso omnes tribus terræ: * omnes Gentes magnificábunt eum.
19 Benedíctus Dóminus, Deus Israël, * qui facit mirabília solus.
20 Et benedíctum nomen majestátis ejus in ætérnum: * et replébitur majestáte ejus omnis terra: fiat, fiat.
Dievs, dod karalim Savu tiesneša gudrību un Savu taisnību – karaļa dēlam,
lai Viņš tiesā Tavu tautu taisnīgi un Tavus nabagus – pēc patiesības.
Lai kalni nes tautai mieru un pakalni – taisnību.
Viņš aizstāvēs apspiestos tautā un izglābs trūcīgā bērnus, un pazemos apspiedējus.
Un dzīvos Viņš ilgi kā saule, kā mēness – uz paaudžu paaudzēm.
Viņš nolīs kā lietus pār zāli, kā lietus lāses, kas atveldzē zemi.
Viņa dienās uzplauks pilnīgs miers un taisnība, kamēr vien būs mēness.
Viņš valdīs no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes robežām.
Tuksneša iemītnieki Viņa priekšā kritīs pie zemes, un Viņa ienaidnieki laizīs putekļus.
Tarsas un salu karaļi pasniegs dāvanas, arābu un Sabas ķēniņi nāks ar veltēm.
Un visi valdnieki Viņu pielūgs, visas tautas Viņam kalpos.
Jo Viņš atbrīvos nabagu, kas vaimanā, un apspiesto, kam nebija palīdzības.
Viņš žēlos trūcīgo un vārgo un izglābs dzīvību nabagiem.
Viņš atpestīs viņu dvēseles no varmācības un spaidiem, un viņu asinis būs dārgas Viņa priekšā.
Tāpēc Viņš dzīvos, un Viņam dāvās Arābijas zeltu; viņi vienmēr par Viņu lūgsies, ik dienas Viņu slavēs.
Un labības būs papilnam virs zemes, kalnu virsotnēs viļņosies sējumi, kā Libāns zels Viņa augļi, un pilsētās vairosies ļaudis kā zāle uz lauka.
Lai Viņa vārds tiek slavēts mūžīgi, lai saulei līdzi pastāv Viņa vārds!
Un Viņa svētība lai ir visām zemes ciltīm, lai visas tautas Viņu cildina!
Lai ir slavēts Kungs Dievs, Izraēļa Dievs, kurš vienīgais brīnumus dara!
Un Viņa cildenais vārds lai ir mūžam slavēts, un visa zeme lai piepildās ar Viņa godību! Lai notiek tā! Lai notiek!

71. psalms ietilpst psalmu izlasē, ko dzied Ziemassvētkos un Zvaigznes dienā. Tas sludina Kristu kā vispasaules Karali un viņa valstību, kas nebeigsies. Kā gan tas iederas dienā, kad pieminam tikai Kristus pazemojumus? Atbildi dod antifonai izvēlētais pants: “Kungs atbrīvos nabagu no varenā un vājo, kam nav palīga.” “Visa cilvēce ir šis nabags. Sātans ir varenais. Jēzus drīz atbrīvos no viņa varas – caur ciešanām, ko ar saviem grēkiem bijām pelnījuši mēs” (Geranžē).

72. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Cogitavérunt ímpii, et locúti sunt nequítiam : iniquitátem in excélso locúti sunt.
Antifona. Bezdievji domā un runā savā ļaunumā, viņu nekrietnās runas sniedzas augstumos.

72. Psalms

1 Quam bonus Israël Deus, * his, qui recto sunt corde!
2 Mei autem pene moti sunt pedes: * pene effúsi sunt gressus mei.
3 Quia zelávi super iníquos, * pacem peccatórum videns.
4 Quia non est respéctus morti eórum: * et firmaméntum in plaga eórum.
5 In labóre hóminum non sunt: * et cum homínibus non flagellabúntur :
6 Ideo ténuit eos supérbia, * opérti sunt iniquitáte et impietáte sua.
7 Pródiit quasi ex ádipe iníquitas eórum: * transiérunt in afféctum cordis.
8 Cogitavérunt, et locúti sunt nequítiam: * iniquitátem in excélso locúti sunt.
9 Posuérunt in cælum os suum: * et lingua eórum transívit in terra.
10
Ideo convertétur pópulus meus hic: * et dies pleni inveniéntur in eis.
11 Et dixérunt : Quómodo scit Deus, * et si est sciéntia in excélso?
12 Ecce ipsi peccatóres, et abundántes in sæculo, * obtinuérunt divítias.
13 Et dixi: Ergo sine causa justificávi cor meum, * et lavi inter innocéntes manus meas.
14 Et fui flagellátus tota die, * et castigátio mea in matutínis.
15 Si dicébam: Narrábo sic: * ecce natiónem filiórum tuórum reprobávi.
16 Existimábam ut cognóscerem hoc, * labor est ante me.
17 Donec intrem in Sanctuárium Dei: * et intélligam in novíssimis eórum.
18
Verúmtamen propter dolos posuísti eis: * dejecísti eos dum allevaréntur.
19 Quómodo facti sunt in desolatiónem, súbito defecérunt : * periérunt propter iniquitátem suam.
20 Velut sómnium surgéntium, Dómine, * in civitáte tua imáginem ipsórum ad níhilum rédiges.
21 Quia inflammátum est cor meum, et renes mei commutáti sunt: * et ego ad níhilum redáctus sum, et nescívi.
22 Ut juméntum factus sum apud te: * et ego semper tecum.
23 Tenuísti manum déxteram meam: et in voluntáte tua deduxísti me, * et cum glória suscepísti me.
24 Quid enim mihi est in cælo? * et a te quid vólui super terram?
25 Defécit caro mea, et cor meum: * Deus cordis mei, et pars mea Deus in ætérnum.
26 Quia ecce, qui elóngant se a te, períbunt: * perdidísti omnes, qui fornicántur abs te.
27 Mihi autem adhærére Deo bonum est: * pónere in Dómino Deo spem meam :
28 Ut annúntiem omnes prædicatiónes tuas, * in portis fíliæ Sion.
Cik labs ir Dievs Israēlam, tiem, kam sirdis ir šķīstas!
Bet manas kājas gandrīz bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši,
jo es dusmojos par nekrietnajiem, redzēdams, ka bezdievjiem tik labi klājas.
Jo viņiem nav jāraugās pretī savai nāvei un nav jācieš stipri sitieni.
Cilvēku grūtības viņus nespiež, viņi netiek šaustīti kā citi cilvēki.
Tādēļ augstprātība viņus tur cieši, un viņi apsedzas ar savu nekrietnību un bezdievību.
Viņu nekrietnība nāk ārā kā no taukiem, viņi seko savas sirds dziņām.
Viņi domā un runā savā ļaunumā, viņu nekrietnās runas sniedzas augstumos.
Līdz debesīm viņi paceļ savu muti, un viņu mēle šaudās pa visu zemes virsu.
Tādēļ mana tauta pievēršas viņiem un atrod viņu dienas pilnībā.
Un viņi saka:”Kā Dievs to zinās? Vai Visuaugstākajam ir zināšana?”
Redzi, tādi ir bezdievji, un tomēr viņiem arvienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību.
Un es teicu: veltīgi es esmu paturējis šķīstu savu sirdi un mazgājis nevainībā savas rokas.
Un tiku šaustīts katru dienu un bargi mani pārmācīja ik rītus.
Tomēr, ja es domātu: es runāšu tāpat kā viņi, – redzi, tad es apgrēkotos pret visu tavu bērnu dzimtu.
Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai,
Iekāms es iegāju Dieva svētnīcā un sapratu, kāds gals viņus sagaida.
Tiešām, viņu viltības dēļ Tu esi viņus nolicis un nogāzis, kad viņi bija pacelti.
Kā viņi tiek iznīcināti, cik pēkšņi iznīkst un dabū galu savas nekrietnības dēļ!
Kā sapnim uzmostoties, tā Tu, Kungs, Savā pilsētā viņu tēlam liksi izzust.
Jo mana sirds liesmo un manas nieres ir pārvērtušās, un es esmu padarīts par neko un to nezināju.
Kustonis esmu kļuvis Tavā priekšā; un es vienmēr esmu pie Tevis.
Tu esi turējis manu labo roku un pēc Sava prāta esi vadījis mani, un godībā uzņēmis mani.
Kas man ir debesīs? Un ko es no Tevis esmu gribējis virs zemes?
Pamirst mana miesa un mana sirds, – manas sirds Dievs Tu esi un mana daļa mūžīgi!
Jo redzi, tie, kas neuzticībā no Tevis atstājas, iet bojā; Tu izdeldē tos, kas no Tevis atkāpjas.
Bet man labi ir pieķerties Dievam, likt uz Kungu Dievu savu cerību,Lai paustu visus Tavus darbus Sionas meitas vārtos.

72. psalms, kura garu fragmentu, Baznīca izvēlējusies par Pūpolsvētdienas Mises graduāla dziedājumu (pēc pirmā lasījuma), pauž psalmista apjukumu un ieļaunojumu redzot, ka grēciniekiem šajā dzīvē klājas labi, bet taisnais piedzīvo ciešanas. Šo kārdinājumu zaudēt ticību piedzīvoja arī apustuļi, redzot, ka viņu Skolotājs tiek apcietināts.

73. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Exsúrge, Dómine, et júdica causam meam.
Antifona. Celies, Kungs, un iztiesā manu lietu.

73. Psalms

1 Ut quid, Deus, repulísti in finem: * irátus est furor tuus super oves páscuæ tuæ?
2 Memor esto congregatiónis tuæ: * quam possedísti ab inítio.
3 Redemísti virgam hereditátis tuæ: * mons Sion, in quo habitásti in eo.
4 Leva manus tuas in supérbias eórum in finem: * quanta malignátus est inimícus in sancto!
5 Et gloriáti sunt qui odérunt te: * in médio solemnitátis tuæ.
6 Posuérunt signa sua, signa: * et non cognovérunt sicut in éxitu super summum.
7 Quasi in silva lignórum secúribus excidérunt jánuas ejus in idípsum: * in secúri et áscia dejecérunt eam.
8 Incendérunt igni sanctuárium tuum: * in terra polluérunt tabernáculum nóminis tui.
9 Dixérunt in corde suo cognátio eórum simul: * Quiéscere faciámus omnes dies festos Dei a terra.
10 Signa nostra non vídimus, jam non est prophéta: * et nos non cognóscet ámplius.
11
Usquequo, Deus, improperábit inimícus: * irrítat adversárius nomen tuum in finem?
12 Ut quid avértis manum tuam, et déxteram tuam, * de médio sinu tuo in finem?
13 Deus autem Rex noster ante sæcula: * operátus est salútem in médio terræ.
14 Tu confirmásti in virtúte tua mare: * contribulásti cápita dracónum in aquis.
15 Tu confregísti cápita dracónis: * dedísti eum escam pópulis Æthíopum.
16 Tu dirupísti fontes, et torréntes * tu siccásti flúvios Ethan.
17 Tuus est dies, et tua est nox: * tu fabricátus es auróram et solem.
18 Tu fecísti omnes términos terræ: * æstátem et ver tu plasmásti ea.
19 Memor esto hujus, inimícus improperávit Dómino: * et pópulus insípiens incitávit nomen tuum.
20 Ne tradas béstiis ánimas confiténtes tibi, * et ánimas páuperum tuórum ne obliviscáris in finem.
21 Réspice in testaméntum tuum: * quia repléti sunt, qui obscuráti sunt terræ dómibus iniquitátum.
22 Ne avertátur húmilis factus confúsus: * pauper et inops laudábunt nomen tuum.
23 Exsúrge, Deus, júdica causam tuam: * memor esto improperiórum tuórum, eórum quæ ab insipiénte sunt tota die.
24 Ne obliviscáris voces inimicórum tuórum: * supérbia eórum, qui te odérunt, ascéndit semper.
Kādēļ Tu, ak, Dievs, mūs esi atstūmis uz mūžiem, iedegušās ir Tavas dusmas pār Tavas ganības avīm?
Piemini Savus ļaudis, ko Tu esi mantojis jau sensenos laikos.Tu esi ieguvis zizli sev mantojumā, Sionas kalnu, kur Tu mājo!
Pacel Savas rokas pret viņu lepnību uz mūžiem. Cik daudz ienaidnieks ir ļaunu darījis svētajā vietā!
Un lepojas tie, kas ienīst Tevi, Tavu svinību vietā,Uzstatījuši tur savus karogus kā zīmes.
Viņi, liekas, cirtuši kā tādi, kas meža biezoknī augstu cilā cirvjus,
un šodien vēl viņi ar cirvjiem un kaukļiem sadauza tur izgrebtos izgreznojumus.
Viņi meta uguni Tavā svētnīcā, sagandēja līdz pamatiem Tava Vārda mājokli.
Viņu dzimums kopīgi nolēma savās sirdīs: darīsim galu visām Dieva svētku dienām zemē.
Savas zīmes vairs neredzam, nav vairs neviena pravieša, nav neviena pie mums, kas zinātu, cik ilgi vēl tas tā turpināsies.
Cik ilgi, ak, Dievs, pretinieks vēl nievāsies, un vai ienaidnieks mūžīgi nopels Tavu Vārdu?
Kāpēc Tu atrauj Savu roku? Velc Savu labo roku no azotes laukā un iznīcini viņus!
Tomēr Dievs ir mans ķēniņš no pirmatnes, kas dara Savus glābēja darbus virs zemes.
Tu esi sabangojis jūru ar Savu spēku, sadragājis pūķu galvas virs ūdens.
Tu esi satriecis leviatāna galvas un atdevis tās par barību tuksneša zvēru pulkam.
Tu esi licis izplūst avotiem un strautiem, bet tāpat Tu esi licis izkalst neizsīkstošām upēm.
Tev pieder diena un nakts, Tu esi radījis gaismu un sauli.
Tu esi novilcis robežas ap visu zemi, Tu esi izveidojis vasaru un ziemu.
Piemini to, ka ienaidnieks nievājis Tevi, ak, Kungs, un nelietīga tauta negodā likusi Tavu Vārdu!
Neatdod zvēram Savas ūbeles dvēseli, Savu cietēju pulku neaizmirsti nemūžam!
Skaties uz tiem, kas ar Tevi slēguši derību, jo visas zemes malas ir pilnas varmācības.
Lai apspiestais neaiziet vīlies un apkaunots, lai zemais un nabags slavē Tavu Vārdu!
Celies, Dievs, aizstāvi Savu lietu! Piemini, ka bezprāši savā zemiskumā Tevi nievā ik dienas!
Neaizmirsti Savu ienaidnieku necienīgo klaigāšanu, Savu pretinieku trakošanu, kas nemitīgi pieaug savā spēkā.

73. psalms sasaucas ar 68. psalmā minēto dedzību “Tava nama dēļ” un senajā Izraēlā caur to izteica sašutumu par pagāniem, kas izpostījuši Svētnīcu. Bet posts piemeklēja Jeruzālemi arī pēc Kunga krustā sišanas. Kasiodors, 6. gs. valstsvīrs un mūks raksta: “Šajā psalmā ir žēlabas par pilsētas izpostīšanu, tā lai jūdu galēji cietā sirds vismaz izjustu bailes pilsētas posta dēļ. Labais Dziednieks ir darījis visu, ko varējis, lai slimais atlabtu. Tomēr atcerēsimies: Baznīcas autoritātes vēstī, ka Jeruzāleme tika izpostīta arī dienās, kad viznežēlīgākie ļaudis no jūdu tautas bija situši Kungu Kristu krustā, tā ka nav šaubu, cik lielu laicīgu nelaimi šāds stūrgalvīgs pārkāpums izsauca.” Augustīniešu tēvs Pijs Paršs (1884.–1954.) komentē: “Svētnīcas sagraušana bija viena no skumjākajām lappusēm ebreju vēsturē un bija priekšvēstnese gan Kristus nāvei pie krusta, gan – šajos pēdējos laikos – postam, ko Baznīcai nodara ienaidnieki tās iekšienē. Baznīcas redzamās sagrāves laikā, tās pazemojumos, ko tai sagādā ienaidnieki, kuri izliekas esam mūsu gani, mēs saucam savā nepacietībā uz Dievu, lai viņš darītu galu šim ārprātam. Bet mēs nezaudējam paļāvību uz Dievu. Šie (psalma) vārdi mums atgādina nekad nezaudēt ticību, – Dievs ir mūsu varenais glabējs.”

74. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Dixi iníquis : Nolíte loqui advérsus Deum iniquitátem.
Antifona. Es teicu ļaundariem: Nerunājiet ļaunu uz Dievu.

74. Psalms

1 Confitébimur tibi, Deus: * confitébimur, et invocábimus nomen tuum.
2 Narrábimus mirabília tua: * cum accépero tempus, ego justítias judicábo.
3 Liquefácta est terra, et omnes qui hábitant in ea: * ego confirmávi colúmnas ejus.
4 Dixi iníquis: Nolíte iníque ágere: * et delinquéntibus : Nolíte exaltáre cornu :
5 Nolíte extóllere in altum cornu vestrum: * nolíte loqui advérsus Deum iniquitátem.
6 Quia neque ab Oriénte, neque ab Occidénte, neque a desértis móntibus: * quóniam Deus judex est.
7 Hunc humíliat, et hunc exáltat: * quia calix in manu Dómini vini meri plenus misto.
8 Et inclinávit ex hoc in hoc: verúmtamen fæx ejus non est exinaníta: * bibent omnes peccatóres terræ.
9 Ego autem annuntiábo in sæculum: * cantábo Deo Jacob.
10 Et ómnia córnua peccatórum confríngam: * et exaltabúntur córnua justi.
Mēs Tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies Tev! Tavi brīnuma darbi liecina, ka Tavs Vārds ir mums tuvu.
“Kad īstais laiks man būs šķitis pienākam, tad Es jo taisni tiesāšu,
kaut vai aiz bailēm trīcētu zeme un visi tās iedzīvotāji. Es tomēr stingri turēšu Savās rokās tās balstus.
Es uzsaucu lielīgajiem: nelielieties, un bezdievjiem: neceliet savu galvu tik augstu!
Neceliet savu galvu tik augstu, nerunājiet pārgalvīgi un iecirtīgi!”
Jo ne no rītiem, ne no vakariem un ne no tuksneša kalniem nāk palīdzība,
bet Dievs ir visu lietu izspriedējs: vienu Viņš pazemo, otru Viņš paaugstina.
Jo Kungam ir rokā kauss ar stipru putojošu un reibinošu vīnu. To Viņš dod dzert, un pat visas zemes bezdievjiem jāsūc un jāizdzer tā mieles.
Bet es gavilēšu mūžīgi, slavēšu Jēkaba Dievu.
Viņš aplauzīs bezdievjiem ragus, bet liks augstu izslieties taisno galvām.

74. psalms vērš mūsu skatu uz Pastaro tiesu.

75. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. Terra trémuit et quiévit, dum exsúrgeret in judício Deus.
Antifona. Zeme nodrebēja un tapa klusa, kad Dievs cēlās tiesai.

75. Psalms

1 Notus in Judæa Deus: * in Israël magnum nomen ejus.
2 Et factus est in pace locus ejus: * et habitátio ejus in Sion.
3 Ibi confrégit poténtias árcuum: * scutum, gládium, et bellum.
4 Illúminans tu mirabíliter a móntibus ætérnis: * turbáti sunt omnes insipiéntes corde.
5 Dormiérunt somnum suum: * et nihil invenérunt omnes viri divitiárum in mánibus suis.
6 Ab increpatióne tua, Deus Jacob, * dormitavérunt qui ascendérunt equos.
7 Tu terríbilis es, et quis resístet tibi? * ex tunc ira tua.
8 De cælo audítum fecísti judícium: * terra trémuit et quiévit.
9 Cum exsúrgeret in judícium Deus, * ut salvos fáceret omnes mansuétos terræ.
10 Quóniam cogitátio hóminis confitébitur tibi: * et relíquiæ cogitatiónis diem festum agent tibi.11 Vovéte, et réddite Dómino Deo vestro: * omnes, qui in circúitu ejus affértis múnera.
12 Terríbili et ei qui aufert spíritum príncipum, * terríbili apud reges terræ.
Dievs ir visu atzīts Jūdejā, Israēlā liels ir Viņa Vārds.
Un Salemā ir Viņa telts, un Sionā – Viņa mājoklis.
Tur Viņš salauza stopu bultas, vairogu, zobenu un kara ieročus.
Tu brīnumaini atspīdi no mūžīgajiem kalniem. Satriekti ir visi neprātīgie sirdī.
Viņi guļ savā miegā; un bagātie vīri palika tukšām rokām.
No Tava draudu sauciena, Jēkaba Dievs, krita gar zemi tie, kas jāja zirgos.
Tu esi briesmīgs, un kas gan pastāvēs Tavā priekšā Tavā dusmu laikā?
No debesīm Tu pasludināji tiesas noturēšanu: tad zeme iztrūkās un tapa klusa,
kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai izglābtu visus lēnprātīgos virs zemes.
Jo cilvēku domas par Tevi liecina, un domu paliekas Tev svin svētkus.
Dodiet solījumus un izpildiet tos Kungam, savam Dievam, visi, kas ap Viņu pienesat dāvanas –
bijājamam un tādam, kas atņem garu valdniekiem un iedveš bijību zemes karaļiem.

75. psalmā Dāvids apdzied savas uzvaras un mieru, ko viņa valstij tās atnesušas, kā arī Dieva pārdabisko iejaukšanos vēsturē izredzētās tautas labā (Geranžē). Kristus nāves un augšāmcelšanās apcerē tas mums atgādina gan par zemestrīci, ko Evaņģēliji min Viņa nāves, gan augšāmcelšanās brīdī, gan arī miega pārņemtos kapa sargus, kuri šo brīdi nogulēja. Ne velti Baznīca no šī psalma ir izvēlējusies vārdus Lieldienu Mises ofertorija dziedājumam.

76. psalms (uzklikšķini, lai atvērtu vai aizvērtu)
Antiphona. In die tribulatiónis meæ Deum exquisívi mánibus meis.
Antifona. Savā bēdu dienā es savām rokām meklēju Dievu.

76. Psalms

Voce mea ad Dóminum clamávi : * voce mea ad Deum, et inténdit mihi.
2
In die tribulatiónis meæ Deum exquisívi, mánibus meis nocte contra eum : * et non sum decéptus.
3
Rénuit consolári ánima mea, * memor fui Dei, et delectátus sum, et exercitátus sum : et defécit spíritus meus.
4
Anticipavérunt vigílias óculi mei : * turbátus sum, et non sum locútus.
5
Cogitávi dies antíquos : * et annos ætérnos in mente hábui.
6
Et meditátus sum nocte cum corde meo, * exercitábar, et scopébam spíritum meum.
7
Numquid in ætérnum projíciet Deus : * aut non appónet ut complacítior sit adhuc?
8
Aut in finem misericórdiam suam abscíndet, * a generatióne in generatiónem?
9
Aut obliviscétur miseréri Deus : * aut continébit in ira sua misericórdias suas?
10
Et dixi : Nunc cœpi : * hæc mutátio déxteræ Excélsi.
11
Memor fui óperum Dómini : * quia memor ero ab inítio mirabílium tuórum.
12
Et meditábor in ómnibus opéribus tuis : * et in adinventiónibus tuis exercébor.
13 Deus, in sancto via tua : quis Deus magnus sicut Deus noster? * tu es Deus qui facis mirabília.
14
Notam fecísti in pópulis virtútem tuam : * Redemísti in bráchio tuo pópulum tuum fílios Jacob et Joseph.
15
Vidérunt te aquæ, Deus, vidérunt te aquæ : * et timuérunt et turbátæ sunt abyssi.
16
Multitúdo sónitus aquárum : * vocem dedérunt nubes.
17 Etenim sagíttæ tuæ tránseunt : * vox tonítrui tui in rota.
18 Illuxérunt coruscatiónes tuæ orbi terræ : * commóta est, et contrémuit terra.
19
In mari via tua, et sémitæ tuæ in aquis multis : * et vestígia tua non cognoscéntur.
20
Deduxísti sicut oves pópulum tuum, * in manu Móysi et Aaron.
Balsī es saucu uz Dievu, balsī – uz Dievu, un Viņš uzklausīja mani.
Savā bēdu dienā es meklēju Dievu, manas rokas naktī ir paceltas un nenogurst.
Mana dvēsele atsakās no mierinājuma; es paturu prātā Dievu un es vaidu, es kavējos pārdomās, un pagurst mans gars.
Manas acis Tu turi nomodā, es esmu uztraukts un nespēju runāt.
Es domāju par senajām dienām un atceros agrākos gadus.
Naktī es pārdomāju savā sirdī, gudroju un prātoju savā garā:
“Vai tad Dievs uz mūžiem atmetīs un nekad vairs nebūs labvēlīgs?
Vai tad Viņa žēlastība izbeidzās pavisam, un vārds apklusa uz paaudžu paaudzēm?
Vai tad Dievs ir aizmirsis apžēlot un vai dusmās ir aizturējis Savu žēlsirdību?”
Un es sacīju: “Tas man ir sāpīgi, ka Visaugstais novērsa labo roku.”
Es atceros Kunga darbus, es atceros Tavus sensenos brīnumus.
Un es domāju par visiem Taviem darbiem un pārdomāju visu, ko Tu dari.
Dievs, Tavs ceļš ir svēts: kurš gan dievs ir tik liels kā mūsu Dievs? Tu esi Dievs, kurš brīnumus dara.
Tautām Tu esi parādījis Savu spēku. Ar savu roku Tu atpestīji Savu tautu, Jēkaba un Jāzepa dēlus.
Dievs, Tevi redzēja ūdeņi, ūdeņi redzēja Tevi un nodrebēja, un sāka viļņoties dzelmes.
Padebeši izlēja ūdeņus, atskanēja mākoņu balss.
Un lidoja Tavas bultas. Tava pērkona balss riteņu troksnī.
Tavi zibeņi apspīdēja zemi, zeme trīcēja un drebēja.
Tavs ceļš veda pāri jūrai, un Tavas takas pāri ūdeņu plašumiem, bet Tavas pēdas nebija manāmas.
Kā ganāmpulku Tu vadīji Savu tautu ar Mozus un Ārona roku.

76. psalms atgriež mūs pie Jēzus naktī un pamestībā Ģetzemanes dārzā.

(turpinājums sekos)

Piezīme. Šeit izmantotie psalmu tulkojumi ņemti no dažādiem katoļu izdevumiem vai, ja tur nebija atrodami, no Bībeles biedrības Sv. Rakstu izdevuma, atsevišķas vietas pietuvinot dziedamajam latīņu tekstam. Nesen internetā ir kļuvuši pieejami visi psalmi pr. S. Mozgas tulkojumā. Daži teologu darbu citāti ņemti no cita Tenebrae dievkalpojumiem veltīta raksta.

Advertisements
Publicēts iekš Baznīcas mūzika, Gavēnis, Kanoniskās stundas | 1 komentārs

Draudu analīze

“Kristus izdzen velnu” (breviary.net)

(Gavēņa laika 3. svētdiena) Kā daždien projektu vadībā un plānošanā tiek veikta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze, angliski SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis), turklāt militārajā plānošanā draudu analīze ir īpaši svarīga, tā arī garīgajā dzīvē nepieciešams šāds process, lai noteiktu, no kurienes un no kā dvēselei draud briesmas. Gavēņa laika trešās svētdienas dievkalpojumi, īpaši Sv. Mise lielā mērā veltīta tieši šim nolūkam.

Abats P. Geranžē, raksturojot šo svētdienu, raksta: “Pirmajā Gavēņa svētdienā Svētā Baznīca kā tēmu mūsu pārdomām deva Kristus kārdināšanu, ko Viņš ļāvās pārciest tuksnesī. Tās mērķis bija mūs apgaismot par mūsu pašu kārdinājumiem un mācīt tos uzveikt. Šodien viņa vēlas pabeigt savu pamācību par mūsu neredzamo ienaidnieku spēkiem un stratēģiju, un tādēļ viņa mums lasa priekšā Sv. Lūkas evaņģēlija fragmentu. Gavēņa laikā kristietim vajadzētu salabot savu pagātni un parūpēties par nākotni, bet viņš nedz var saprast, kā gadījies pakrist, nedz izsargāties no jauniem kritieniem, ja viņam nebūs skaidrs, kādas ir tās briesmas, kas viņam līdz šim bijušas liktenīgas un atkal viņu apdraud” (L’ année liturgique).

Komentējot Sv. Mises pirmo lasījumu (Ef. 5:1–9) abats raksta: “Uzrunājot Efezas ticīgos, Apustulis atgādina, kā tie reiz bija tumsībā, bet tagad, viņš saka, tie ir ” gaisma Kungā”. Kāds prieks katehumeniem domāt, ka tāda pati pārmaiņa tiks sagādāta arī viņiem! Līdz šim brīdim viņi bija vadījuši savas dzīves pagānisma negantībās, un tagad viņiem ir svētas dzīves ķīla, jo viņi ir uzņemti kristības kandidātos. […] Žēlastība – dievišķais elements, kas dos pat viņiem spēju būt pilnīgiem, kā viņu debesu Tēvs ir pilnīgs (sk. Mt. 5:48), – tā viņiem tiks piešķirta. Bet viņiem būs sīvi jācīnās, lai noturētu tik izcilu stāvokli. Un viņu senie ienaidnieki, īpaši divi – nešķīstība un alkatība, centīsies tos atkal paverdzināt. Apustulis pavēl, lai šādi netikumi turpmāk pat netiek pieminēti viņu vidū, jo tie, viņš saka, kas dara tādus grēkus, ir elku kalpi, un jūs caur kristības aicinājumu taču esat atmetuši jūsu elkus” (turpat).

Sv. Mises evaņģēlija lasījums (Lk. 11:14–28) sākas ar vārdiem: “Tanī laikā Jēzus izdzina velnu, un tas bija mēms. Kad velns bija izdzīts, tad mēmais saka runāt un ļaudis brīnījās.”

Par to abats P. Geranžē tālāk komentē: “Bez šaubām mēs būtu aklākie un nelaimīgākie starp cilvēkiem, ja būdami ielenkti no ienaidniekiem, kuri nemitīgi mēģina mūs iznīcināt un ir pārāki par mums gan spēkā, gan zināšanās, mēs tikai retumis iedomātos vai nekad neiedomātos par šo ļauno garu esamību. […] Šajā svētīgajā laikā Baznīca mums rokās ieliek iedarbīgus uzvaras ieročus – gavēšanu, lūgšanu, žēlastības dāvanu došanu. Saldais miers drīz būs jūsu, un jūs atkal kļūsit par Dieva svētnīcu, jo gan dvēsele, gan miesa būs atguvusi savu tīrību. Bet nepievilieties, – jūsu ienaidnieks nav nokauts. Viņš ir aizkaitināts. Gandarīšana viņu ir izdzinusi no jums, bet viņš ir nozvērējies atgriezties. Tāpēc, bīstieties no atkrišanas nāvīgā grēkā, un lai uzturētu šīs veselīgās bailes, apdomājiet šī evaņģēlija lasījuma beigas.”

“Mūsu Pestītājs mums saka: “Kad nu nešķīstais gars atstāj cilvēku, tad viņš klaiņo pa tukšām vietām, meklēdams atpūtu”. Viņš lokās savā pazemojumā, – ir pastiprinātas viņa elles mokas, kas tam vienmēr iet līdzi un ko viņš cer mazināt, pazudinot Kristus atpirktās dvēseles. […] Bet viņš nekad neatmet mēģinājumus atgūt savu laupījumu. Viņa naids kvēlo arvien kā no pasaules sākuma, un viņš saka: “Es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju,” nedz arī viņš nāk viens. Viņš ir nolēmis uzvarēt un ņems, ja vajadzīgs, “līdzi septiņus citus garus, par sevi ļaunākus.” Kāds briesmīgs uzbrukums tiek gatavots nabaga dvēselei, ja tā nebūs nomodā un ja miers, ko Dievs tai dāvājis, nebūs izlietots, lai labi sagatavotos karam! Bet ak vai – ar daudzām dvēselēm ir gluži pretēji, un mūsu Pestītājs šādi apraksta stāvokli, kādā velns atgriezies tās atrod: tās ir izslaucītas un izpušķotas – un viss! Ne piesardzība, ne aizsardzība, ne ieroči! Varētu padomāt, ka tās gaida ienaidnieku, lai to laistu iekšā. Tad nu Sātans, lai būtu drošs par uzvaru, nāk ar septiņkārtīgu spēku. Uzbrukums sācies, pretestības nav, un ļaunie gari pa taisno tiek iekšā un tur dzīvo,” un ar šādu “cilvēku kļūst jaunāk, nekā bijis iepriekš,” jo bija viens ienaidnieks, nu to ir daudz”

“Lai izprastu visā tā iedarbīgumā brīdinājumu, ko Baznīca mums sūta ar šo evaņģēliju, mums jātur prātā lielā realitāte, ka šis ir labvēlīgs laiks. Visur pasaulē notiek atgriešanās, miljoni izlīgst ar Dievu, dievišķā Žēlsirdība dāsni piedod visiem, kas to meklē. Bet vai visi izturēs līdz galam? Vai visi, kas tagad kļūst brīvi no Sātana varas, – vai viņi būs no viņa jūga brīvi, kad pienāks nākamā gada Gavēnis? Bēdīgā pieredze ir mācījusi Baznīcu necerēt uz tik lielisku rezultātu. Daudzi atgriezīsies savos grēkos, – un nebūs pagājušas ne dažas nedēļas. Un ja Dieva Taisnība pārsteidz viņus šādā stāvoklī, – cik briesmīgi to teikt, bet patiesi, – kādi no viņiem, varbūt pat daudzi, būs pazudināti uz mūžiem. Tāpēc būsim modri, lai nekristu atpakaļ, lai izturētu līdz galam, citādi maz jēgas dažas dienas padzīvot Dieva žēlastībā; būsim apbruņojušies un atcerēsimies, ka visa dzīve ir karošana. Mūsu kareivīgā attieksme samulsinās ienaidnieku, un viņš dosies gūt uzvaru kaut kur citur” (turpat).

Darbdienās šajā nedēļā Misāle paredz šādus lasījumus:

Pirmdien: 4. Ķēn. 5:1–15 (pravietis Elizejs dziedina sīrieti Naāmanu), Lk. 4:23–30 (pravietis netiek cienīts savā zemē). Bet šogad te iekrīt Dievmātes pasludināšanas svētki.

Otrdien: 4. Ķēn. 4:1–7 (pravietis Elizejs pie nabaga atraitnes – eļļas pavairošanas brīnums), Mt. 18:15–22 (piedod savam brālim 70×7 reizes)

Trešdien: Iz. 20:12–24 (Kungs dod Izraēla tautai baušļus), Mt. 15:1–20 (ne kas ienāk cilvēkā pa muti, samaitā, bet kas iziet no tās).

Ceturtdien: Jer. 7:1–7 (Dievs mājo tautas vidū, kura dzīvo taisnīgi), Lk. 4:38–44 (Jēzus dziedina Pētera sievasmāti).

Piektdien: Skaitļu 20:1,3,6–13 (Ūdens no klints tuksnesī), Jņ. 4:5–42 (Jēzus un samāriete pie akas).

Sestdien: Dan. 13:1–9,15–17,19–30,33–62 (peldētāja Suzanna), Jņ. 8:1–11 (Jēzus un netikle –kurš bez grēka, lai met akmeni pirmais).

 

Publicēts iekš Gavēnis, Liturģiskais_gads | Komentēt

Tradicionālā svētdienas Sv. Mise Ogrē 2019. g. 24. martā

Ogres Sv. Meinarda baznīca

Gavēņa laika 3. svētdienā, 24. martā, plkst. 12.00, Ogres Sv. Meinarda baznīcā jau ceturto reizi notiks svētdienas Sv. Mise tradicionālajā Romas ritā ar gregoriskajiem dziedājumiem. Piedalīsies ansamblis Schola Sancti Meinardi.

Publicēts iekš Baznīca Latvijā, Gavēnis | Komentēt

“Brīvā” svētdiena

“Kristus apskaidrošanās” (breviary.net)

Jebkura no četrām svētdienām, kas seko gadalaika gandarīšanas sestdienai, Romas ritā kopš senseniem laikiem bija kā “brīvā jeb tukšā svētdiena”, par kuru senos dokumentos teikts Dominica vacat. Proti, pēc ļoti garā ordināciju dievkalpojuma sestdienā pāvests svētdienā vairs neturēja svinīgo Pontifikālmisi kopā ar savu kūriju. Iespējams, ka šīs dienas ir atskaņas ļoti primitīvai Romas rita vai vispār pirmo kristiešu dievkalpojuma kārtībai, kad Sv. Misi upurēja ne katru dienu, bet tikai svētdienās vai arī mocekļu piemiņas dienās uz viņu atdusas vietām (piem., katakombās). Dievkalpojums tad sākās sestdienas vakarā, ietverdams daudzus lasījumus un psalmus (no kā vēlāk radās gan stundu dievkalpojumi Matutīns un Laudes, gan Sv. Mises lasījumu daļa), tā ka Sv. Mises upuris jau notika rīta pusē; un tikai pēc tam varēja pārtraukt gavēni (par to, piem., Šusters Liber sacramentorum, 3. sēj., 80. lpp.). Par to, iespējams, vēl liecina arī Lieldienu vigilijas Sv. Mises 12 Vecās Derības lasījumi (līdz 1955. g., taču dažās vietās, kur izmanto Romas rita tradicionālo formu – arī tagad). Taču sestdienu un svētku vigiliju dievkalpojumiem pārvietojoties uz arvien agrāku sestdienas stundu, vacat attiecās vairs tikai uz pāvesta galmu, bet citur Eiropā un vēlāk arī dažādos dievnamos Romā tika turēta Sv. Mise arī svētdienas rītā.

Tā varētu izskaidrot faktu, ka Gavēņa 2. svētdienas Sv. Misē evaņģēlija lasījums ir tas pats, kas iepriekšējā dienā (par Kristus apskaidrošanos Tabora kalnā), bet dziedājumi – tie paši, kas iepriekšējā trešdienā. Tādējādi šī svētdiena bija arī Kristus apskaidrošanās svētki Romas ritā, līdz Austrumu kristietības ietekmē arī latīņu baznīcā ieviesās atsevišķi svētki 10. augustā, kas visai Romas rita baznīcai kopīgi kļuva tikai 15. gs.

Dienas lūgšanā Baznīca pie Visaugstā vēršas šādiem vārdiem: “Dievs, kas redzi, ka mums pašiem nav spēka, sargi mūs iekšēji un ārēji, lai miesa būtu brīva no nelaimēm un prāts tīrs no nekrietnām domām, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības mūžībā. Āmen.”

Pirmais lasījums, kas ņemts no Sv. Pāvila 1. vēstules Tesaloniķiešiem (4:1–7), ir konkrēts pamudinājums kristiešiem dzīvot svēti – arī pagāniskas sabiedrības vidū – īpaši uzsverot šķīstību, kā arī godīgumu darījumos.

Videoierakstā var noskatīties pērnā gada Gavēņa 2. svētdienas Sv. Misi tradicionālajā Romas ritā Parīzes Sv. Cecīlijas un Sv. Eižena baznīcā.

Darbdienās šajā nedēļā Misāle paredz šādus lasījumus:
Pirmdien: Dan. 9:15–19 (pravieša Daniēla lūgšana par tautu), Jņ. 8:21–29 (ticība Jēzus dievišķībai kā glābšanas nosacījums).

Otrdien: 3. Ķēn. 17:8–16 (pravietis Elijs pie atraitnes Sareptā – ēdiena pavairošanas brīnums), Mt. 23:1–12 (kurš ir lielākais, lai ir kā kalps citiem)

Trešdien: Est. 13:8–11,15–17 (Mordehaja lūgšana par tautu), Mt. 20:17–28 (Zebedeja dēlu māte).

Ceturtdien: Jer. 17:5–10 (svētīgs paļāvīgais uz Dievu), Lk. 16:19–31 (bagātnieks un nabaga Lācars).

Piektdien: Rad. 37:6–22 (Jāzepa sapnis), Mt. 21:33–46 (namatēvs un nekrietnie strādnieki).

Sestdien: Rad. 27:6–39 (Jāzeps un Ēzavs), Lk. 15:11–32 (līdzība par pazudušo dēlu).

Publicēts iekš Gavēnis, Liturģiskais_gads | Komentēt

Gavēnis gavēnī?

Trīs jaunekļi krāsnī

Nedēļā pēc Gavēņa 1. svētdienas Romas rita kalendārā parādās ieraksti Feria IV temporum, un proti, attiecībā uz trešdienu, piektdienu un sestdienu. Šāds pats apzīmējums (latgaliski gods daļu dīnos) dots gadalaika gavēņiem Adventa 3. nedēļā, Vasarsvētku oktāvas laikā un septembra 3. nedēļā. Varētu likties, ka šīm trim dienām Gavēņa laikā nav nekādas jēgas, jo arī pārējās dienas no Pelnu trešdienas līdz Lielajai sestdienai (izņemot svētdienas) ir ar gandarīšanas raksturu. Un patiešām, kā jau šeit rakstīts iepriekš, šis ceturtais sezonas gavēnis nav praktizēts Romā no paša sākuma, bet 6. gs. vai drusku agrāk ieviests, iespējams, lai būtu atbilstība līdzīgai Vecās Derības praksei. Arī šo triju dienu Sv. Mises īpašie dziedājumi daļēji ņemti no citu dienu formulāriem.

Kā pārējās trīs gadalaiku gandarīšanas sestdienas Romas baznīcā kopš neatminamiem laikiem bija garīdznieku ordinācijas dienas, tā arī sestdienai pirms Gavēņa 2. svētdienas tika dots šāds uzdevums, bet trešdiena un piektdiena pirms tās kalpoja kā rekolekcijas garīgo kārtu kandidātu sagatavošanai, lai cienīgi saņemtu sakramentu, kas dod varu kalpot Kunga namā vai pie viņa altāra priestera, diakona, subdiakona, akolīta, lektora, eksorcista vai ostiārija kārtā.

Trešdienas abi lasījumi ilustrē 40 dienu gavēņa Vecās Derības tipus – Mozus 40 dienas Sinaja kalnā saņemot bauslību (1. lasījums – Izieš. 24:12–18), un Elijas 40 dienu ceļu uz Horeba kalnu pēc stiprināšanās ar vienu maizes klaipiņu un trauku ūdens.

Evaņģēlija lasījumā (Mt. 12:38–50) Kungs Jēzus atbild tiem, kas prasa no viņa kādu zīmi savai dievišķībai, ka cita zīme viņiem netiks dota, kā vien pravieša Jonas zīme. Jona trīs dienas vaļa vēderā tiek Baznīcas tēvu skaidrots kā tipoloģiskais Kristus, Viņa miesai kapā gaidot augšāmcelšanās brīdi, bet šajā pašā lasījumā minētais Zālamans – kā Kristus, kura gudrību uzklausa Baznīca, tēlota kā Sabas ķēniņiene, ciemojoties Jeruzālemē (Matutīna lasījumi).

Tā kā pāvesta galma stacija šai dienā ir bazilika Santa Maria Maggiore, lasījums ietver arī norādījumu uz Dievmāti (“lūk, tava māte un tavi brāļi”). “Jēzus izmanto gadījumu, lai pamācītu, ka iekšējie tikumi un absolūta padevība dievišķajai gribai daudz lielākā mērā vieno ar Dievu nekā miesīgā radniecība. […] Neticīgās paaudzes, kas – līdzīgi Herodam Jēzus ciešanu dienās – meklē jutekļiem netveramo, emocionālo, – šodien tās pievēršas spiritismam, teozofijai utml., – brīnumu kā apmierinājumu savai slimīgajai reliģiskajai ziņkārībai, rūgti maldās. Dievs zem pazemības, Krusta apkaunojuma, kapavietas aizsega paslēpj savu godību no ziņkārīgajiem un no zinātnieku lepnajiem meklējumiem, kas sakās vēlamies izzināt Dieva pēdas radītajā pasaulē. Lūk, pravieša Jonas iepriekš izdzīvotā zīme, kas vienīgā, kā liecina evaņģēlijs tiks dota paaudzei, kura smīkņā savā skepticismā un neticībā” (kard. Šusters Liber sacramentorum, 3. sēj., 67. lpp.)

Trim īpašajām dienām pa vidu vēl ir ceturtdiena, kurai – tāpat kā pārējām Gavēņa ceturtdienām – nebija sava Mises formulāra līdz pat pāvesta Gregora II laikam (8. gs.). Visi dziedājumi ir aizgūti no citām gada dienām. Stacijas vieta ir Sv. Laurencija baznīca Viminālā, tāpēc introita dziedājums ir tāds pats kā Romas lielmocekļa svētkos 10. augustā. Pirmais lasījums: Ez. 18:1–9 (skābās vīnogas jeb katram gan nopelns, gan vaina ir savas paša rīcības sekas, nevis mantoti no senčiem).

Evaņģēlijs: Mt. 15:21–28 (kanaāniešu sievas lielā ticība). “Nabaga kanaāniete ir pagānu tautu simbols, kura, būdama bez Izraēla apgraizījuma privilēģijas, ar ticības nopelnu izlūdz glābšanu. Šīs ticības žēlastības dēļ kristīgā Roma ieņem Dieva nokāvējas Jeruzālemes vietu; Dievs neskata vis miesīgo izcelsmi, bet sirdsšķīstību. Pestītāja sākotnējā liegšanās darīt brīnumu pagānietei […] bija ar mērķi likt saprast, ka Kungs ir kārtības Dievs un tāpēc nevēlas apsteigt paša apredzības noteikto laiku pagānu aicināšanai pie ticības, pirms Izraēls pats sevi dara žēlastības necienīgu, brīvprātīgi aizverot acis evaņģēlija gaismas priekšā. […] Mozus savā dziesmā Atkārtotā likuma grāmatā saka, ka Dievs kā ērglis mudina lidot savus mazuļus. To lai šodien apbrīnojam Jēzus saskarē ar kanaānieti. No sākuma Viņš pret to izturas visai skarbi, bet zem bargajiem vārdiem slēpjas tik pievilcīga žēlsirdība un žēlastība, ka nabadzīte nevis atkāpjas nost, bet gan sajūt ticības pieaugumu, tā beigās izpelnoties no Pestītāja mutes šo skaisto teikumu: “Ak, sieva, liela ir tava ticība”” (Šusters, turpat 70.–71. lpp.)

Piektdienā stacijas baznīca ir Divpadsmit apustuļu bazilika – fakts, kam īpaši bija jāiedvesmo iesvētību kandidāti apustuliskā kalpojuma dedzībai. Pirmais lasījums: Ez. 18: 20–28 (Taisnais, kurš sagrēkos ies bojā; grēcinieks, kurš atgriezīsies, izglābsies). Evaņģēlijs: Jāņa 5:1–5 (Jēzus izdziedina slimnieku, kurš gaidīja uz ūdens kustēšanos).

Sestdienā stacijas baznīca ir Sv. Pētera bazilika Vatikānā, kas tradicionāli Romā bijusi vieta garīdznieku ordinēšanai. 1. lasījums: Atk. 26:12–19 (desmitā tiesa, kas dodama garīdznieku, svešinieku, bāreņu un atraitņu labā). 2. lasījums: Atk. 11:22–25 (uzvaru apsolījums Izraēlam par baušļu pildīšanu). 3. lasījums: 2. Mak. 1:23–27 (priestera Jonatāna upuris svētnīcas atjaunošanas dienā). 4. lasījums: Sir. 36:1–10 (lūgšana, lai  Dievam, kurš ar pagānu rokām pārmācīja Izraēlu, tos pašus tagad pārmāca, lai tie arī bīstas patieso Dievu). 5. lasījums kā visās gadalaiku gandarīšanas sestdienās: Dan. 3:47–51 (trīs jaunekļi kvēlojošā krāsnī), kurš bez pauzes pāriet himnā Benedictus es (Dan. 3:52–56), ko viņi liesmu neskarti krāsnī dziedāja babiloniešu sargiem par brīnumu. Kā Lieldienu vigilijā šo Bībeles lasījumu varēja attiecināt uz katehumeniem, kam jāsaņem kristība, tā šajā sestdienā – uz kandidātiem, kam jāsaņem Svētā Gara dāvana, bīskapam uzliekot tiem rokas.

6. lasījums: 1. Tes. 5:14–23 (neslāpējiet garu!), kur apustulis sniedz kristīgās, bet īpaši garīgās kārtas, dzīves principu sarakstu. Seko – tāpat kā Lieldienu Vigilijā – trakts ar paša īsākā psalma (116.) vārdiem. Evaņģēlijs: Mt. 17:1–9 (Kristus apskaidrošanās Tabora kalnā). “Augstais un vientuļais kalns, kurā Jēzus ietērpās spožumā, simbolizē priesterības kārtu, kurai jāizpaužas efektīvā distancētībā no zemes lietām, intensīvā iekšējā dzīvē un augstas apceres garā. Kā Dieva majestāte debesīs sēž virs Ķerubiem, tā uz zemes to “uztur” cienīgs priesteru kalpojums” (Šusters, turpat, 79. lpp.)

Publicēts iekš Gavēnis, Liturģiskais_gads, Priesterība | Komentēt

Labvēlīgs laiks

Duccio di Buoninsegna (1255?–1319?) “Kristus kārdināšana” (Wiki Commons)

Mistiskie četrdesmit

Nule aizvadītā Gavēņa laika pirmā svētdiena sākotnēji iezīmēja šīs sezonas sākumu līdz pat pāvesta Gregora Lielā laikam, tā ka visai tautai obligātā gavēšana ilga tikai 36 dienas (jo svētdienas neskaita par gavēņa dienām). Pati sezona tomēr tikai saukta Quadragesima (no latīņu vārda “četrdesmit”) pēc tā, ka Kungs Jēzus gavēja tuksnesī 40 dienas, kā to vēstī šīs dienas Evaņģēlija lasījums. Taču šī skaitļa mistisko nozīmi pasvītro arī Vecā Derība, īpaši saistībā ar gandarīšanu vai Dieva sodu, piem., Grēku plūdu 40 dienas un 40 naktis (Rad. 7:12), kad Dievs iznīcināja visu cilvēci, izņemot vienu ģimeni. Tā arī ebreju tauta tika sodīta par nepateicību ar 40 gadiem klejojumu tuksnesī, pirms varēja ieiet apsolītajā zemē (Skaitļu 14:26–34). Mozus 40 dienas uzturējās Sinaja kalnā, kur Dievs viņam atklāja savus likumus. Praviets Elijs bez ēšanas 40 dienas bija ceļā uz Horeba kalnu, kur Dievs viņam atklājās (3. Ķēn. 19:8).

Taču sākotnēji liturģiskajā kalendārā šis skaitlis bija nosacīts, tāpat ka nosacīts skaitlis atspoguļojās Priekšgavēņa laika nosaukumā Septuagesima, jo arī tur kopā ar Gavēni nesanāk 70 dienas, pat ieskaitot svētdienas. Taču kopš pāvesta Gregora laikiem mums gavēnis ir pagarināts līdz Pelnu trešdienai un atbilst savam nosaukumam. Tiesa gan, pašreizējais Baznīcas likums uzliek gavēšanas pienākumu tikai Pelnu trešdienā un Lielajā piektdienā, tā ka no 40 dienām palikušas tikai divas. Pēc šo rindu autora domām šī situācija ir īpaši nezidevīga mūsdienu Latvijā, kur ir daudz konfesionāli jauktu vai reliģiskās prakses ziņā sašķeltu ģimeņu, bet sabiedrība ir oficiāli vienaldzīga pret reliģiju. Šādos apstākļos praktizējošs katolis vismaz varētu atsaukties uz Baznīcas likumu, taču tagad, izņemot divas dienas, viņš ir pamests viens. Par gavēņa noteikumiem vēl nesenā pagātnē šajā vietnē jau rakstīts.

Sv. Mises teksti

Jau rakstā par Pelnu trešdienu bija apskatītas Gavēņa laika dievkalpojumu īpatnības. Gavēņa 1. svētdienas dziedājumu tekstos valda 90. psalms. No tā ņemti visi pieci šai dienai īpašie dziedājumi (introits, graduāls, trakts, ofertorijs, komūnija), turklāt trakts (dziedājums pirms evaņģēlija) ietver psalmu gandrīz visā garumā. Šis teksts mudina gandarītāju palauties uz Dievu un uzticēties Viņam, pat ja tūkstoši visapkārt atkristu. Interesanti, ka velns, kārdinādams Jēzu mesties lejā no svētnīcas jumta, citē tieši šo psalmu (sk. tālāk).

Kas uzticas Visaugstākā palīdzībai, tas dzīvos Debesu Dieva aizsardzībā.
Viņš teiks Kungam: Tu esi mans aizstāvisu un mans patvērums, mans Dievs, uz ko es paļaujos.
Jo Viņš mani atbrīvoja no mednieka cilpas un no ļaunu nesoša vārda.
Viņš apsegs tevi ar saviem spārniem, un tu paglābsies viņa paspārnē.
Viņa uzticība būs tev apkārt kā vairogs, tev nebūs baiļu no nakts briesmām,
no bultas, kas lido dienā, darbiem, kas klaiņo pa tumsu, no uzbrukuma un dienvidus ļaunā gara.
Tūkstotis kritīs pie taviem sāniem un desmit tūkstoši – pie tavas labās rokas; bet tevi tas neskars.
Patiesi, tu tomēr skatīsi savām acīm un redzēsi atmaksu grēciniekiem.
Jo Tu, Kungs, esi mana cerība! Visaugsto tu esi ņēmis par aizstāvi.
Nelaime nenāks pie tevis, un sods netuvosies tavai teltij.
Jo Saviem eņģeļiem Viņš ir pavēlējis par tevi, lai viņi sargātu tevi visos tavos ceļos.
Uz rokām viņi nesīs tevi, lai nejauši tu neievainotu savu kāju uz akmens.
Pār čūskām un rāpuļiem tu staigāsi, un samīsi lauvu un nezvēru.
Tāpēc, ka viņš ir paļāvies uz mani, Es viņu izglābšu. Es sargāšu viņu, jo viņš atzina Manu vārdu.
Viņš sauks uz mani, un Es viņu uzklausīšu, ciešanās būšu ar viņu kopā. Es izglābšu viņu un viņu celšu godā.
Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu.

Pirmais lasījums šajā svētdienā kopš neatminamiem laikiem Romas ritā bijis no Svētā apustuļa Pāvila 2. vēstules korintiešiem (6:1–10), kur arī teikts: ” Redzi, tagad ir žēlastības laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.” Citā tulkojumā tas atveidots kā “vislabvēlīgākais laiks”. Pāvests Leons Lielais savā 4. Gavēņa laika sprediķī šo lasījumu komentē sekojoši (Matutīna 3.–6. lasījums):

Vismīļie! Sludinot jums šo vissvētāko un vislielāko Gavēni, ar ko gan labākt sākt nekā ar Apustuļa vārdiem, kuros runā Kristus un kurus lasījām: “Redzi, tagad ir žēlastības laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena”? Lai gan nav tāda laika, kas nebūtu pilns Dieva dāvanām, un pieeja Dieva žēlsirdībai mums caur Viņa žēlastību tiek dota vienmēr, tomēr mudināt visu prātus uz lielāku uzcītību garīgā izaugsmē un uz lielāku paļāvību (uz Dievu) ir iemesls tieši tagad, kad uz visiem dievbijības darbiem – kā ik gadus – mūs tuvojoties aicina mūsu Pestīšanas diena, lai šo Kunga Ciešanu noslēpumu, kas augstāks pār visu, mēs varētu svinēt ar attīrītām miesām un dvēselēm.

Tik lieliem noslēpumiem gan atbilstu nemitīga dievbijība un pastāvīga godbijība, lai mēs arvien Dieva priekšā būtu tādi, kādiem mums klājas būt, pienākot Lieldienu svētkiem. Bet tā kā rets kurš ir tik stiprs un miesas vājuma dēļ stingrākais dzīves veids mēdz kļūt vaļīgāks, kad dažādas dzīves norises atslābina mūsu rūpību, tā ka pat dievbijīgas sirdis neizbēgami nosmērējas pasaules putekļos,– diženais dievišķais iestādījums svētīgi gādā, lai dvēseļu tīrības atjaunošanai kalpotu četrdesmit dienu vingrinājumi, ar kuriem pārējā laikā nodarītais tiek izpirkts ar labiem darbiem un izdeldēts ar šķīstu gavēni.

Un tāpēc, vismīļie, uzsākdami šīs mistiskās un dvēseļu un miesu šķīstīšanai svētīgi nozīmētās dienas, paklausīsim apustuļu likumam, attīrīdamies no jebkāda miesas un gara aptraipījuma, lai izturot cīņu, kas notiek starp abām substancēm, dvēsele iegūtu savu valdnieces cieņu, jo tai, paklausot Dievam, pienākas turēt pakļautībā miesu. Neieļaunosim nevienu, lai nedodam iemeslu ļaunām runām par mums. Neticīgie taču mūs nopels taisnīgi un mūsu netikumi apbruņos ļaunas mēles mūsu reliģijas zākāšanai, ja gavētāju tikumi neatbildīs patiesas atturības tīrībai. Ne jau atturēšanās no pārtikas vien ir mūsu gavēņa dziļākā būtība, nedz ēdiena liegšana miesai nes augļus, ja prāts netiek novērsts no nekrietnības.

Evaņģēlija lasījums stāsta par 40 dienām, ko Jēzus pavadīja tuksnesī un tika velna kārdināts (Mt. 4:1–11). Pāvests Gregors Lielais savā 16. sprediķī par evaņģēlijiem šo rakstu vietu komentē šādi (Matutīna 3.–6. lasījums):

Daži mēdz jautāt, kas tas par garu, kas aizveda Jēzu tuksnesī. Jo tālāk teikts: “velns viņu veda sev līdzi uz svēto pilsētu”, un tālāk “veda sev līdzi ļoti augstā kalnā”. Bet patiesi un bez jautāšanas mēs varam droši ticībā pieņemt, ka Svētais Gars viņu aizveda tuksnesī, tā ka Viņa Gars viņu aizveda tur, kur ļaunais gars viņu uzgāja, lai kārdinātu. Bet, lūk, kad saka ka Dievcilvēks bija uzvests augstā kalnā, vai arī svētajā pilsētā, prāts atsakās ticēt, cilvēka ausis baidās to dzirdēt. Taču tas vairs neliksies neticams, ja apdomāsim citus faktus.

Patiesi visu ļaundaru galva ir velns, un šīs galvas locekļi ir visi ļaunie. Vai tad velna loceklis nebija Pilāts? Vai velna locekļi nebija jūdi, kuri vajāja Kristu, vai kareivji, kuri Viņu sita krustā? Kāds gan brīnums, ja Viņš ļāvā tam sevi aizvest kalna galā, kura locekļiem ļāva sevi sist krustā? Nav tātad necienīgi mūsu Pestītājam tikt kārdinātam, kurš bija nācis, lai tiktu nokauts. Un bija taisnīgi, ka Viņš uzvar mūsu kārdinājumus, tāpat kā viņš bija nācis ar savu nāvi uzveikt mūsu nāvi.

Bet mums jāzina, ka kārdinājums darbojas trejādi: iedvešanā, patikšanā un piekrišanā. Un kārdināti mēs bieži iekrītam patikšanā vai pat piekrišanā, jo mūsos pašos, tā kā esam dzimuši grēcīgā miesā, arī atrodas mērķis uzbrukumiem, kuri mūs piemeklē. Bet Dievs, kurš iemiesojās Jaunavas klēpī, atnāca bez grēka un necieta ne no kādas pretišķības sevī. Viņu tātad varēja kārdināt ar iedvešanu, bet Viņa prātā nebija, kura ieķerties patikšanai, un jebkāds velna kārdinājums viņam bija tikai ārējs, ne iekšējs.

Tā kā šis Romas ritā tradicionāli bija arī katehumenu mācību laiks, sagatavojot viņus kristībai, tad atšķirībā no pārējā gada Gavēņa laikā katrai dienai ir savi lasījumi. Darbdienās primais lasījums ņemts no Vecās Derības. Tā kā šajā vietnē gaidāms arī vispārējs tradicionālā Romas lekcionārija apskats, tad šeit pieminēsim arī sekojošo tuvāko dienu lasījumus, kā jau to darījām par dienām, kas seko Pelnu trešdienai.

Pirmdien: Ez. 34:11–16 (Kungs rupējas par savu tautu kā par avju ganāmpulku), Mt. 25:31–46 (Pastarā tiesa: ko jūs ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man neesat darījuši.)

Otrdien: Is. 55:6–11 (Meklējiet Kungu, kamēr vēl Viņš ir atrodams), Mt. 21:10–17 (Jēzus izdzen tirgotājus no svētnīcas)

Turpmākās dienas ir īpašas, tāpēc par tām – atsevišķā rakstā.

Publicēts iekš Gavēnis, Liturģiskais_gads | 1 komentārs

Tradicionālā svētdienas Sv. Mise Ogrē 2019. g. 24. februārī

V. van Gogs “Sējējs” (breviary.net)

Priekšaizgavēņa jeb Seksagezimas svētdienā, kas pēc tās Sv. Mises introita iesākuma pazīstama arī kā Exsurge, 24. februārī, plkst. 12.00, Ogres Sv. Meinarda baznīcā jau trešo reizi notiks svētdienas Sv. Mise tradicionālajā Romas ritā ar gregoriskajiem dziedājumiem. Piedalīsies ansamblis Schola Sancti Meinardi. Gleznas reprodukcija lai atgādina, ka Sv. Mises evaņģēlijs šajā svētdienā ir līdzība par sējēju (Lk. 8, 4–15). Par Priekšaizgavēņa svētdienu šajā vietnē jau iepriekšējos gados ir bijuši informatīvi raksti:

Seksagezima: Lielie Plūdi un Sējējs – pārskats par visiem šīs svētdienas dievkalpojumiem, bet īpaši – par Sv. Mises lasījumiem un dziedājumiem.

Pirmsaizgavēņa svētdiena: cilvēks un pārējā radība – Sv. Ambrozija komentārs par Grēku plūdiem, par ko vēstī Vecās Derības lasījumi šīs dienas Matutīnā.

Publicēts iekš Baznīca Latvijā, Priekšgavēnis | Komentēt